Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2014 – Sydney (Australia), cz.2 – Najważniejsze decyzje

Przepisy turniejowe, przepisy gry

 1. Po objęciu obowiązków przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF przejrzałem podstawowy dokument dla mnie czyli Przepisy turniejowe ICCF, w których stwierdziłem drobne nieścisłości. Projekt zmian w dokumencie będzie przedstawiony do końca tego roku do przewodniczącego komisji zajmującej się przepisami. Dokument po weryfikacji w komisji ma być zatwiedzony na kolejnym kongresie w 2015 roku.
 2. Stwierdziłem również drobne nieścisłości w związku błędami w zaokrąglaniu w tabeli norm używanej od wielu lat. W kilku przypadkach normy są zaniżone a w kilku zawyżone. Kongres podjął decyzję, że tabela norm zostanie skorygowana i będzie obowiązywała dla turniejów rozpoczynających się po nowym roku (od 2015-01-01). Ustalono również, że delegaci będą mogli wnioskować o zaliczenie zawodnikowi skorygowanej normy również dla wcześniejszych turniejów.
 3. Decyzja w sprawie mojej propozycji ustalenia minimalnego wyniku na normy została odłożona do następnego kongresu, na którym ma zostać przedstawione zestawienie statystyczne wraz z analizą za poprzednie okresy.
 4. Przedstawiłem propozycję, aby można było uzyskiwać normy na tytuły w finale mistrzostw krajowych jeśli pozostałe warunki poza ilością federacji są spełnione. Również przy założeniu, że na tytuł potrzebna jest przynajmniej jedna norma uzyskana w rozgrywkach międzynarodowych w normalny sposób. W FIDE obowiązuje taki standard, jednakże został on ustalony dla mniejszych federacji, których zawodnicy nie mają tak powszechnej możliwości uczestniczenia w turniejach rozgrywanych lokalnie. Propozycja na razie nie uzyskała akceptacji kongresu, chociaż było blisko (13 za, 16 przeciw, 3 wstrzymało się).
 5. Przyjęto do wiadomości korektę redakcyjną dotyczącą tabeli norm. Niewłaściwie opisana była kolumna C oraz wartości w niej ujęte.
 6. Stwierdziłem kilkanaście przypadków wystawienia przez organizatora zawodów sędziego bez wymaganych uprawnień do turnieju o normy międzynarodowe. Normy zdobyte w takim turnieju nie powinny być uwzględnione. Zaproponowałem jednak, aby wyeliminować takie przypadki a zawodników nie karać za „niedopatrzenie” organizatorów. Kongres zaakceptował takie normy, tym samym uznając wnioski delegatów o nadanie tytułów za zasadne.
 7. Raport Dyrektora Turniejów Światowych (WTD) obejmujący propozycje turniejów (w tym Memoriał Krystyny Radzikowskiej) został zaakceptowany. W imieniu Rumuńskiej Federacji Szachów Korespondencyjnych zgłosiłem dodatkowo Memoriał Silviu Nenciulescu (gr.A kat.7-8 oraz gr.B kat.), który też został zaakceptowany przez kongres.
 8. Poinformowałem o zorganizowaniu przez Polskę mistrzostw kraju duchowieństwa i zaproponowałem zorganizowanie podobnych rozgrywek na szczeblu europejskim lub światowym. Odniesiono się sceptycznie do tej inicjatywy, chociażby ze względu na problemy ze zdefiniowaniem uczestników. Jednakże pozostawiono możliwość zorganizowania międzynarodowego turnieju (jedno- lub wieloszczeblowego) za zaproszeniami. Kilka federacji wyraziło zainteresowanie takim turniejem.
 9. Ponadto Dennis Doren, pełniący obowiązki delegata USA, zaproponował zorganizowanie meczu USA-Polska w 2015 roku. Przyjąłem propozycję i szczegóły ustalimy wkrótce.
 10. Przedstawiono raport Dyrektora Turniejów o Tytuły (TTD). Finał 19 Olimpiady wystartuje po zakończeniu 16 Olimpiady, a konkretnie wtedy, gdy będzie znany brązowy medalista, bo złoto i srebro zostało już przydzielone na obecnym kongresie. Kongres podjął decyzję, że 21 edycja Olimpiady będzie rozgrywana za pośrednictwem serwera a nie poczty.
 11. Sprawozdanie Dyrektora Innych Turniejów (NTTD) obejmowało propozycję zorganizowania przez Polskę 21 Pucharu Świata. Propozycja została zaakceptowana przez kongres jednogłośnie.
 12. Procedura działania po opadnięciu chorągiewki na zegarze zostanie prawie w pełni zautomatyzowana. W większości przypadków jest to przegrana na czas i wynik zostanie automatycznie zapisany. Zawodnik będzie miał prawo odwołać się od wyniku w ciągu 14 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 13. “Przepisy Gry FIDE”, do których odwołują się Przepisy gry ICCF, obejmują grę bezpośrednią przy szachownicy i do szachów korespondencyjnych stosują się w ograniczonym zakresie. Postanowiono przygotować coś w rodzaju wyciągu z “Przepisów Gry FIDE” i odwoływać się do tego dokumentu, który nazwano „ICCF Rules of Play”. Dokument ma być zatwierdzony na kolejnym kongresie w 2015 roku.
 14. Przewodniczący Komisji Rankingowej przedstawił raport. Konta ICCF zawodników, którzy nie rozegrali żadnej partii i nadal są nieaktywni będą usuwane co jakiś czas.
 15. Strefa Europejska (Zone 1 ICCF-Europa) miała swoje spotkanie pod koniec obrad w dniu 2014-10-14. W zasadzie zarządzanie strefą delikatnie rzecz ujmując jest bardzo skromne, można wręcz odnieść wrażenie, że dyrektor strefy 1 jak i jego zastępca unikają takowego. Po omówieniu bieżących turniejów przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz raport audytora. W tym roku ma się odbyć mecz Włochy-Reszta Europy a w przyszłym roku planowany jest mecz Czechy-Reszta Europy.
 16. Powołano grupę roboczą do zaktualizowania Podręcznika sędziego (Arbiter Manual). Również ja zostałem włączony do niej.

Sprawy techniczne

Austin Lockwood, Services Director, przedstawił swój raport. Nastąpiło wiele pozytywnych i bardzo pomocnych zmian w obsłudze serwera ICCF. Decyzje podjęte na Kongresie ICCF w Krakowie zostały wdrożone, jak chociażby zautomatyzowany panel składania reklamacji, w tym możliwość składania reklamacji wyniku w oparciu o końcówki 6-bierkowe. Ta ostatnia zmiana jest wręcz rewolucyjna, gdyż odchodzimy od standardu FIDE zawieszając zasadę 50-posunięć w takich sytuacjach.

Zaimplementowano wsparcie dla wyświetlania stron serwera ICCF na innych urządzeniach – tabletach czy smartfonach. Wzmocniono również bezpieczeństwo serwera.

Został opracowany nowy system kojarzenia wykorzystywany przez federację angielską – system Huttona. Inne federacje również mogą wykorzystywać ten system w swoich rozgrywkach.

Najpoważniejszym  problemem w dalszym ciągu pozostaje testowanie nowych funkcji serwera. Ale i tu zostały podjęte już kroki w kierunku profesjonalnego rozwiązania.

Sprawozdanie Dyrektora Marketingu, który nie mógł przybyć na kongres ze względów zdrowotnych, było dosyć obszerne i obejmowało szereg podjętych działań.  Między innymi podjęto współpracę z firmą ChessOK.com nie tylko w zakresie wykorzystania bazy końcówek, odświeżono kontakty z New In Chess (NIC). Planowane jest podjęcie kontaktów z The Week in Chess (TWIC) oraz wznowienie kontaktów z ChessBase.

Zmiana Statutu ICCF

FIDE nie używa 3-literowego kodu dla państw, które nie należą do tej organizacji. Statut ICCF, par.15 został usunięty w związku z ubiegłoroczną decyzją umożliwiającą odstępstwa od konieczności przynależności federacji narodowej do FIDE tam gdzie to stosowne. Umożliwiło to szachistom z Republiki Zielonego Przylądka przystąpienie do ICCF. Stosujemy nadal 3-literowe kody dla federacji narodowych (kody raczej w kolejności: IOC, FIFA oraz ISO), ale pozostawiono to w gestii Przewodniczącego Komisji Rankingowej.

Kolejne kongresy ICCF

Kongres 2015 – Cardiff (Walia) – delegat Austin Lockwood przedstawił propozycję organizacji kongresu, która została zaakceptowana. Rozpoczął on przygotowania do kongresu, który odbędzie się w dniach od 2015-08-16 do 2015-08-22 w hotelu Mercure Holland House.

Sprawa kongresu w 2016 jest nadal otwarta. Nieoficjalnie jednak delegat Niemiec wyraził zainteresowanie organizacją kongresu w 2016 roku w Bremie lub Hamburgu.

Comments are closed.