Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2016 – Brema (Niemcy), cz.2 – Najważniejsze decyzje

Przepraszam za zwłokę w relacji z kongresu. Niestety podczas kongresu obowiązki absorbowały mnie bardziej niż oczekiwałem, a po kongresie nieoczekiwanie sprawy osobiste wyszły na pierwszy plan.

Przepisy turniejowe, przepisy gry i inne

 1. Przewodniczący Komisji Zgłoszeń Bezpośrednich (DE) przedstawił w swoim raporcie sprawy dotyczące zgłoszeń bezpośrednich. Z tej opcji korzysta każdego roku coraz więcej zawodników. Niewielki procent stanowią zgłoszenia odrzucone, najczęstszą przyczyną jest brak stosownych uprawnień do startu w danym turnieju.
  • Dobiegł końca turniej okolicznościowy z okazji 5-lecia DE (program zgłoszeń bezpośrednich wystartował 5 kwietnia 2006 roku). Na tegorocznym kongresie zostały wręczone medale dla najlepszych.
  • Z okazji 10 rocznicy programu uruchomiono okolicznościowy turniej (na wzór tego z okazji 5-lecia DE).
 2. W nawiązaniu do poprzedniego punktu pragnę poinformować, że w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem federacji narodowej KSzK planuje wprowadzić płatności za pośrednictwem karty kredytowej (PayPal lub podobne) jako alternatywną możliwość w porównaniu do dotychczasowego rozwiązania, czyli płatności na konto (przelew lub wpłata przy okienku pocztowym, ewentualnie bankowym).
 3. Dla mnie, jako przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF, najważniejszy był projekt nad którym pracowałem ponad 2 lata – nowy system klasyfikacyjny 2016-015 Revised Norm Calculations (brany pod uwagę jest ranking przeciwników a nie ranking średni turnieju, a norma jako suma wyników oczekiwanych przeciwników do wypełnienia normy na tytuł liczona jest wg wzoru nieco zmodyfikowanego przez Gerharda Bindera, przewodniczącego Komisji Rankingowej – tabel z wynikami oczekiwanymi, czy też normami już nie będzie) oraz przy okazji trzy inne powiązane projekty, w których uczestniczyłem (2016-016 Minimum Opponent Rating for Norms, 2016-017 Revised Rating Rules, 2016-022 Evaluation of the Glicko Rating System). Wszystkie zostały zaakceptowane przez delegatów. Zmiany mają być wdrożone na serwerze ICCF do końca roku. Konsultacje z profesorem statystyki Markiem Glickmanem okazały się bardzo pomocne.
 4. Raport Dyrektora Turniejów Światowych (WTD) obejmujący propozycje turniejów międzynarodowych organizowanych przez federacje narodowe został zaakceptowany, w tym turnieje za zaproszeniami zgłoszone przez Polskę (Chess-Medical, 3rd International Clergy Polish Championship, 3rd International School Friendly Event).
 5. Opracowany nowy Podręcznik organizatora zwany TO Manual (ICCF 2016-009 New Tournament Organizer Manual) pod przewodnictwem Dennisa Dorena został zaakceptowany. Jest napisany dosyć szczegółowo i z pewnością będzie dobrą pomocą dla wszystkich, którzy organizują turnieje na serwerze ICCF.
 6. Gerhard Binder, przewodniczący Komisji Rankingowej ICCF, którego w dalszym ciągu jestem zastępcą, przedstawił swój raport oraz propozycje zmian. Na poprzednim kongresie sygnalizował on konieczność przeglądu systemu rankingowego, w tym w szczególności zbyt wysokiego wyniku oczekiwanego w turniejach wysokiej rangi. Również w związku z intencją zamiany tabel na funkcję ciągłą, która niezbędna jest do nowego systemy klasyfikacyjnego, dokonał on analizy systemu rankingowego pod kątem wyników za ostatnie 25 lat i stwierdził, że korekta współczynnika z 400 na 640 daje lepsze przybliżenie ich rzeczywistego rozkładu. Zostało to zaakceptowane, zatem skorygowana funkcja prof. Elo będzie wyglądała następująco: P = 1/(1 + 10^(-D/640)).
 7. Kongres większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2016-012 Allow Changes to Playing Rules – Server Only Once in 2-Years co z pewnością ograniczy wprowadzanie zmian w przepisach gry.
 8. Kongres minimalną większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2016-021a Minimum Rating Requirements for GM and IM Norm Tournaments – #1. Przepisy turniejowe pkt. 6.4 otrzymał brzmienie „Players without the qualifications listed in rules 4.3 and 4.4 will not be allowed to participate in norm tournaments.” Tym samym zlikwidowano pewną swobodę pozostawioną organizatorowi w przyjmowaniu zgłoszeń do turniejów o normy (GNT i MNT) od zawodników ze zbyt niskim rankingiem. Jest to dobre rozwiązanie również w związku z wdrożeniem nowego systemu klasyfikacyjnego – organizator nie będzie miał wątpliwości, czy zgłoszenie powinien zaakceptować.
 9. Kongres większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2016-033 Reduce GM Norm Entry Rating to 2400 and Reduce Term to Enter.  Oznacza to obniżenie wymaganego rankingu z 2450 do 2400 oraz skrócenie okresu oczekiwania na kolejny turniej (GNT lub MNT) z 6 miesięcy do 3 miesięcy.
 10. Zaakceptowano propozycję ICCF 2016-043 Establishment of New Team Event, więc z pewnością po nowym roku będzie „nowy” turniej drużynowy (kolejna edycja Memoriału Thora Lovholta będzie światowa pod auspicjami ICCF zamiast Zone 1 Europe) dla zawodników z rankingiem poniżej 2300.
 11. Zdecydowaną większością zaakceptowano propozycję ICCF 2016-026 Discontinuation of Postal Olympiads, zatem nie będzie więcej olimpiad rozgrywanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty (chyba że w przyszłości kongres zweryfikuje swoją decyzję ponownie, jednak nie wcześniej niż za 2 lata).
 12. Przyjęta została również propozycja ICCF 2016-034 Fixed Start Dates of ICCF Olympiads Final and Preliminaries, więc olimpiady będą odbywały się w ściśle określonych 4-letnich cyklach, począwszy od 2020 roku. Będzie się to wiązało z procedurą oceny niezakończonych partii, jeśli takowe będą.
 13. Kongres zdecydował o powrocie do wcześniejszego systemu organizacji Ligi Mistrzów, z nazwą włącznie obejmującą wszystkie szczeble rozgrywek (ICCF 2016-023 Reverting the ICCF Champions League to its Previous Format). Decyzje dotyczące kolejnej 7 edycji wkrótce zostaną ogłoszone. Jej start przewiduje się na marzec/kwiecień 2017.

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

========

03.delegat Polski do ICCF

Comments are closed.