KSzK a zgodność z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

ICCF* decyzją kongresu wprowadziło w 2017 roku stosowne regulacje (Przepisy ICCF, rozdział 1.7.1.1. ) w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku europejskiego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) [the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)]:

1.7.1.1. Compliance with European Union General Data Protection Regulation (GDPR)

As of 25 May 2018, the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) goes into effect. Starting by that date, all TDs, Team Captains, National Delegates, Zonal Directors, and other ICCF officials and agents should not disseminate any player personal information (such as email addresses, ages, birthdays, etc.) without the expressed permission of each person involved. Failure to comply with this may have legal ramifications.

1.7.1.1. Zgodność z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR)

Od 25 maja 2018 roku wchodzi w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Począwszy od tej daty wszyscy sędziowie, kapitanowie drużyn, delegaci krajowi, dyrektorzy stref oraz inni urzędnicy i agenci ICCF nie powinni rozpowszechniać żadnych danych osobowych zawodników (takich jak adresy e-mail, wiek, daty urodzenia itd.) bez wyraźnej zgody każdej zaangażowanej osoby. Nieprzestrzeganie tego może mieć konsekwencje prawne.

To krok w kierunku zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony prywatności wszystkich zawodników, zwiększenia bezpieczeństwa danych w sieci, co traktujemy bardzo poważnie. Polityka prywatności ICCF została zaktualizowana, aby wprowadzić wszystkie pozytywne zmiany, w tym sposób, w jaki są zbierane, przetwarzane i przechowywane dane osobowe. W tej chwili zawodnik nie musi podejmować żadnych działań, ale jeśli chce dowiedzieć się więcej, powinien zapoznać się z „Polityką prywatności ICCF„.

Dla przypomnienia dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie jej tożsamości. W związku z czym samo imię i nazwisko nie będzie stanowiło danych osobowych, do momentu powiązania go z nazwą firmy, w której osoba pracuje czy dokładnym adresem zamieszkania.

====

Przypisy:

*ICCF – International Correspondence Chess Federation (Międzynarodowa Federacja Szachów Korespondencyjnych) to federacja non-profit, która organizuje czysto rekreacyjną działalność sportową i jest ogólnoświatową organizacją szachów korespondencyjnych a której Komisja Szachów Korespondencyjnych Polskiego Związku Szachowego jest członkiem.

Comments are closed.