Przepisy turniejowe ICCF

Podczas Kongresu ICCF 2015 w Walii dokonano drobnych korekt w kilku punktach. Ponadto:

 1. Ujęto nowe tytuły bez podziału ze względu na płeć w miejsce tytułów tylko dla kobiet z zachowaniem identycznych wymagań na normy. Nowe nazwy to “Correspondence Chess Expert” (Ekspert ICCF) oraz “Correspondence Chess Master” (Mistrz ICCF). Tytuł zostanie przyznany automatycznie po spełnieniu wymagań, a stosowny certyfikat w wersji elektronicznej będzie można ściągnąć samemu. Panie będą mogły wybrać przez kolejne 5 lat pomiędzy tytułem zaproponowanym a tytułem tylko dla Pań dotychczas obowiązującym.
 2. Zmieniono procedurę nadawania tytułów ICCF. Proces został uproszczony i zautomatyzowany a federacje narodowe nie muszą występować z wnioskiem o nadanie tytułu, bo zostaje on nadany automatycznie po spełnieniu wymagań przez zawodnika i zatwierdzeniu go przez przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF.
 3. Kongres zdecydował, że w wieloetapowych turniejach ICCF trzeba uzyskać pozytywny wynik, aby awansować z pierwszego miejsca. Nie wystarczy, że wszyscy zawodnicy zremisują wszystkie swoje partie zajmując to samo pierwsze miejsce; w takim przypadku nikt nie awansuje.
 4. Proponowanie w partii wariantów liniowych w turniejach ICCF jest teraz domyślne.

Nowe przepisy gry za pośrednictwem serwera oraz wytyczne, jak i przepisy turniejowe obowiązujące dla turniejów rozpoczynających się od 2016-01-01 zostały umieszczone na stronie ICCF oraz poniżej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przepisy turniejowe ICCF (obowiązujące od 2017-04-01) – wersja angielska

Wersja polska zaktualizowana o nowe zapisy zostanie przygotowana jak tylko będzie to możliwe.

========

Przepisy turniejowe ICCF (obowiązujące od 2016-01-01) – wersja angielska

========

Przepisy turniejowe ICCF (obowiązujące od 2015-01-01) – wersja angielska

Przepisy turniejowe ICCF

(obowiązujące od 2015-01-01)

0. Wstęp

0.1 Turnieje korespondencyjne ICCF dzielą się na:

(a) Turnieje o tytuł,

(b) Turnieje promocyjne,

(c) Puchary,

(d) Turnieje specjalne.

0.2 Zazwyczaj o wpisowym do każdego turnieju decyduje kongres. Zgłoszenie do turnieju zostanie zaakceptowane tylko wtedy gdy jest opłacone wpisowe w odpowiednim biurze wyznaczonym przez ICCF.

0.3 Jeśli nie jest to wyraźnie określone każdy zawodnik rozgrywa po jednej partii jednocześnie z każdym zawodnikiem turnieju lub grupy turniejowej, kolor bierek zostanie przydzielony w drodze losowania.

1. Turnieje o tytuł

1.0.1 Turnieje o tytuł ICCF obejmują:

(a) Mistrzostwa świata w szachach korespondencyjnych (indywidualne)

(b) Mistrzostwa świata kobiet w szachach korespondencyjnych (indywidualne)

(c) Olimpiady w szachach korespondencyjnych (mistrzostwa świata drużyn narodowych)

(d) Olimpiady kobiet w szachach korespondencyjnych (mistrzostwa świata kobiet drużyn narodowych)

(e) Turnieje o normy arcymistrza i mistrza międzynarodowego.

1.0.2 Mistrzostwa świata organizowane przez ICCF obejmują eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie oraz finał.

1.0.3 Eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie obejmują odrębne grupy, w których partie rozgrywane są zazwyczaj pocztą lub na serwerze. Kwalifikacje uzyskane w turniejach rozgrywanych pocztą są ważne w turniejach rozgrywanych na serwerze. Uczestnictwo zawodników w turniejach rozgrywanych na serwerze poprzez użycie „węzłów” [pocztowych] jest dozwolone tylko w turniejach kandydackich oraz finale.

1.0.4 Planowanie finałów mistrzostw świata leży w gestii przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły (TTC- Title Tournaments Commissioner), w porozumieniu z biurem wykonawczym/ kongresem. Komunikat o finałach będzie publikowany przynajmniej z 4-miesięcznym wyprzedzeniem przed startem turnieju.

1.0.5 Eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie rozpoczynają się co roku w ustalonym terminie. Zgłoszenia muszą być wysłane do przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w komunikacie o turnieju. W nagłych przypadkach, przewodniczący komisji  ICCF ds. turniejów o tytuły jest uprawniony do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń lub przyspieszyć start turnieju. Podział na grupy w eliminacjach, półfinałach i turniejach kandydackich zostanie dokonany przez przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły z myślą utworzenia grup o jednakowej sile gry. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kategorii turnieju, norm na tytuły oraz warunki awansu zostaną podane przed rozpoczęciem turnieju.

1.0.6 Dla celów informacyjnych, przewodniczący komisji  ICCF ds. turniejów o tytuły będzie publikował na stronie ICCF regularnie aktualizowaną listę zawodników którzy uzyskali różnorodne kwalifikacje („Table of Qualifiers”).

1.0.7 Kwalifikacje do eliminacji, półfinałów, turniejów kandydackich uzyskane zgodnie z tą częścią przepisów turniejowych (paragrafy 1.1 do 1.3) mogą być wykorzystane tylko jeden raz, za wyjątkiem specjalnych warunków kwalifikacji bazujących na tytułach mistrza świata, tytułach ICCF lub posiadanym rankingu: mogą one być wykorzystane tylko jeden raz w roku i tylko na odpowiednim poziomie lub etapie. Z jednego turnieju eliminacyjnego, półfinałowego, kandydackiego lub finałowego można uzyskać tylko jedną kwalifikację do dalszego etapu mistrzostw świata. Kwalifikacje bazujące na wyniku turniejowym są ważne 3 lata od zakończenia turnieju, w którym kwalifikacja została uzyskana. Każda dodatkowa kwalifikacja uzyskana przez zawodnika na tym samym poziomie będzie ważna jeden rok dłużej (np., druga kwalifikacja będzie ważna 4 lata od zakończenia turnieju, w którym kwalifikacja została uzyskana). Tytuły arcymistrzyni oraz mistrzyni międzynarodowej nie upoważniają do udziału w półfinale mistrzostw świata lub turnieju kandydackim.

1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

1.0.9 Rozważając kwalifikacje do eliminacji, półfinałów, turniejów kandydackich i finałów stosuje się punktację pomocniczą (w razie równej ilości punktów).

1.0.10 Co roku każda federacja członkowska ma prawo nominować dwóch zawodników do eliminacji lub półfinałów mistrzostw świata. Ponadto federacje deklarujące ponad 200 członków (według danych z opłat członkowskich) za poprzedni rok, mają prawo do 1 (jednej) dodatkowej nominacji, federacje deklarujące ponad 500 członków mają 2 (dwie) dodatkowe nominacje, ponad 1000 członków mają 3 (trzy) dodatkowe nominacje, ponad 2000 członków mają 4 (cztery) dodatkowe nominacje i ponad 5000 członków mają 5 (pięć) dodatkowych nominacji. Nominacje są rozdzielane do eliminacji lub półfinałów zgodnie z posiadanym rankingiem – ci z rankingiem (stałym lub tymczasowym) mniejszym niż 2400 są przydzielani do eliminacji podczas gdy ci z rankingiem 2400 lub wyższym są przydzielani do półfinałów.

1.0.11 W przypadkach szczególnych i wyjątkowych, biuro wykonawcze ICCF jest uprawnione do ogłoszenia specjalnych turniejów, które dają kwalifikacje do eliminacji, półfinałów, turniejów kandydackich lub finałów. Dokładne warunki awansu muszą być ujęte w komunikacie o danym turnieju. Ponadto biuro wykonawcze ICCF decyduje o każdym zgłoszeniu nie objętym przez te przepisy.

1.1 Eliminacje mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.1.1 Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

(a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

(b) uczestnicy poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

(c) uczestnicy poprzednich eliminacji, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału

(d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF – klasy M

(e) uczestnicy poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów

(f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów

(g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów

(h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy)

(i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300

(j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250

(k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)

(l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

1.1.2 Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

(a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

1.1.3 Zazwyczaj grupa eliminacyjna MŚ składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji  ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zwykle uruchamia się maksymalnie 30 grup eliminacyjnych co roku.

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

(a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego finału, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

(b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

(c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego półfinału, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego

(d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej

(e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów

(f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy zajęli 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów

(g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej

(h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy

(i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2500

(j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych o rankingu stałym powyżej 2450

(k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400

(l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

1.2.2 Zazwyczaj grupa półfinałowa składa się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zwykle uruchamia się maksymalnie 18 grup półfinałowych co roku.

1.3 Turniej kandydacki

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

(a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,

(b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy zajęli 2 (w przypadku szczególnego turnieju, gdy awans do finału uzyskuje tylko jeden zawodnik), 3 lub 4 miejsce lub uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,

(c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej

(d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF

(e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej

(f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachach korespondencyjnych

(g) posiadacze tytułu arcymistrza (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską

(h) zawodnicy posiadający ranking stały 2600 lub wyższy.

1.3.2 Zazwyczaj grupy turnieju kandydackiego składają się z 13 uczestników. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zwykle uruchamia się maksymalnie 4 grupy turnieju kandydackiego co roku.

1.4 Finał mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych

1.4.1 Uprawnienia do udziału w finale uzyskują:

(a) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w jednym z poprzednich lub bieżących finałów

(b) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turniejach kandydackich. Przewodniczący komisji ds. turniejów o tytuły ma prawo zmienić tę zasadę w szczególnej sytuacji, jeśli zachodzi potrzeba uruchomienia więcej niż 4 grup turnieju kandydackiego. Każda taka zmiana musi być ujęta w komunikacie o turnieju.

1.4.2 Finał zwykle składa się z 17 uczestników.

1.4.3 Kwalifikacje do finału mogą być odroczone tylko raz, za wyjątkiem byłych mistrzów świata, którzy są uprawnieni do udziału tylko raz w dowolnym z kolejnych finałów, jeśli tylko wyrażą swoje zainteresowanie oraz złożą wniosek o ich włączenie nie później niż jeden miesiąc przed upływem terminu zgłoszeń.

1.4.4 W razie wolnych miejsc w finale, po tym jak wszyscy zakwalifikowani chętni zostali przyjęci, biuro wykonawcze może przyjąć następnych w kolejności zawodników z poprzedniego finału lub turniejów kandydackich, mianowicie tych którzy nie zdołali się zakwalifikować ze względu na gorszą punktację pomocniczą (przy równej ilości punktów). Biuro wykonawcze ma także prawo przyznać do dwóch miejsc na podstawie nadzwyczajnych wyników międzynarodowych.

1.5 Półfinały mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych

1.5.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

(a) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich finałów, które uzyskały co najmniej 30% możliwych punktów,

(b) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich półfinałów, które zajęły 3 lub 4 miejsce lub uzyskały co najmniej 60% możliwych punktów,

(c) posiadaczki tytułu mistrzyni międzynarodowa (LIM) w szachach korespondencyjnych oraz zawodniczki zgłoszone przez narodowe federacje szachów korespondencyjnych w ramach przydzielonych limitów przez przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły a zatwierdzonych przez biuro wykonawcze ICCF,

(d) zawodniczki posiadające najnowszy ranking opublikowany przed startem turnieju, odpowiadający minimum ustalonemu przez przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły a zatwierdzonym przez biuro wykonawcze ICCF.

1.5.2 O przydziale do poszczególnych grup decyduje przewodniczący komisji ICCF ds. turniejów o tytuły.

1.5.3 Zazwyczaj grupy półfinałowe składają się z 9 zawodniczek.

1.6 Finał mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych

1.6.1 Finał liczy co najmniej 11 zawodniczek.

1.6.2 Uprawnienia do udziału w finale uzyskują:

(a) pierwsze trzy zawodniczki z poprzedniego finału,

(b) zawodniczki, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej

1.6.3 Jeśli kilka uprawnionych do udziału zawodniczek wycofa się, przewodniczący komisji ICCF ds. turniejów o tytuły może przyjąć następne w kolejności zawodniczki z poprzedniego finału lub półfinału. Biuro wykonawcze ma także prawo przyznać do dwóch miejsc na podstawie nadzwyczajnych wyników międzynarodowych.

1.7 Olimpiady w szachach korespondencyjnych (mistrzostwa świata drużyn narodowych)

1.7.1 Olimpiady w szachach korespondencyjnych rozgrywane są osobno jako turnieje drużynowe i mogą być rozgrywane za pośrednictwem poczty (tradycyjnej) lub serwera. Zazwyczaj Olimpiady w szachach korespondencyjnych rozgrywane za pośrednictwem poczty rozgrywane są w cyklu trzyletnim, a Olimpiady w szachach korespondencyjnych rozgrywane za pośrednictwem serwera rozgrywane są w cyklu dwuletnim.

1.7.2 Liczbę zawodników w drużynie podaje się w komunikacie.

1.7.3 Turnieje składają się z eliminacji i finału.

1.7.4 Zazwyczaj finał liczy nie więcej niż 13 drużyn.

1.7.5 Każdy kraj członkowski ICCF, który uregulował swoje zobowiązania finansowe jest uprawniony do wystawienia jednej drużyny. Według uznania biura wykonawczego ICCF, mogą być dopuszczone drużyny połączone składające się z zawodników tych krajów, w których poziom aktywności w szachach korespondencyjnych jest niski.

1.7.6 Pierwsze trzy drużyny finału kwalifikują się do kolejnego finału.

1.7.7 Uprawnienie do awansu z eliminacji oraz inne szczegóły są określane przez przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły i zatwierdzane przez biuro wykonawcze ICCF z chwilą startu turnieju.

1.8 Olimpiada kobiet w szachach korespondencyjnych (mistrzostwa świata kobiet drużyn narodowych)

1.8.1 Olimpiady kobiet w szachach korespondencyjnych rozgrywane są jako turnieje drużynowe i mogą być rozgrywane za pośrednictwem poczty (tradycyjnej) lub serwera. Sposób przekazywania posunięć określa się w komunikacie.

1.8.2 Liczbę zawodniczek w drużynie podaje się w komunikacie.

1.8.3 Turnieje składają się z eliminacji i finału.

1.8.4 Zazwyczaj finał liczy nie więcej niż 11 drużyn.

1.8.5 Każdy kraj członkowski ICCF, który uregulował swoje zobowiązania finansowe jest uprawniony do wystawienia jednej drużyny. Według uznania biura wykonawczego ICCF mogą być dopuszczone połączone drużyny składające się z zawodniczek tych krajów, w których poziom aktywności w szachach korespondencyjnych jest niski.

1.8.6 Pierwsze cztery drużyny finału kwalifikują się do kolejnego finału.

1.8.7 Uprawnienie do awansu z eliminacji oraz inne szczegóły są określane przez przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły i zatwierdzane przez biuro wykonawcze ICCF z chwilą startu turnieju.

2. Turnieje promocyjne

2.1 Turnieje promocyjne rozgrywane są w 3 klasach:

(a) klasa otwarta (O),

(b) klasa wyższa (H),

(c) klasa mistrzowska (M).

2.2 Turnieje klasy mistrzowskiej składają się z 11 zawodników w grupie. Klasa wyższa i otwarta posiada 7 zawodników w grupie. Wszyscy zawodnicy są uprawnieni do uczestnictwa, chyba że zostali zdyskwalifikowani i nie mogą grać w turniejach ICCF. Zawodnicy z krajów, które nie są członkami ICCF muszą składać zgłoszenia poprzez program zgłoszeń bezpośrednich (Direct Entry – DE) oraz są oni uprawnieni do udziału w turniejach z cyklu mistrzostw świata.

2.3 W turniejach promocyjnych stosuje się punktację pomocniczą (w razie równej ilości punktów) w celu ustalenia zwycięzcy.

2.4 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy otwartej (O):

(a) nowy zawodnik ICCF lub bez rankingu ICCF,

(b) zawodnik o rankingu poniżej 1900 w momencie składania wniosku.

2.5 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy wyższej (H):

(a) zawodnik o rankingu od 1900 do 2099 w momencie składania wniosku;

(b) zawodnik, który wygrał turniej klasy otwartej (O) ma prawo do jednego startu w klasie wyższej (H) bez względu na posiadany ranking;

(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową wraz ze stosownym uzasadnieniem.

2.6 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy mistrzowskiej (M):

(a) zawodnik o rankingu 2100 i powyżej w momencie składania wniosku;

(b) zawodnik, który wygrał turniej klasy wyższej (H) ma prawo do jednego startu w klasie mistrzowskiej (M) bez względu na posiadany ranking;

(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Uwaga: Ranking FIDE jest traktowany jak tymczasowy ranking ICCF.

3. Puchary świata

3.1 Puchar świata organizowany jest zazwyczaj co drugi rok.

3.2 Każda runda jest realizowana w ciągu dwóch lat.

3.3 Każda grupa składa się z 7-11 zawodników w rundzie eliminacyjnej; 9-13 w rundzie pośredniej oraz 9-15 w rundzie finałowej. Każdy zawodnik rozgrywa jedną partię z każdym zawodnikiem swojej grupy jednocześnie.

3.4 Wszystkie grupy rundy eliminacyjnej oraz pośredniej rozpoczynają grę tego samego dnia.

3.5 Jedynie zwycięzca grupy (przy równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza) awansuje do kolejnej rundy. Zwycięzcy grup rundy eliminacyjnej oraz rundy pośredniej otrzymują nagrodę. Nagrody otrzymuje połowa uczestników rundy finałowej.

3.6 Zwycięzca rundy finałowej ma prawo wziąć udział w rundzie finałowej kolejnego pucharu świata w szachach korespondencyjnych bez płacenia wpisowego. Uczestnicy rundy finałowej mają prawo wziąć udział w rundzie pośredniej kolejnego pucharu świata w szachach korespondencyjnych.

3.7 Ponadto, uczestnicy finału pucharu świata mogą uzyskać prawo udziału w półfinale lub turnieju kandydackim mistrzostw świata w szachach korespondencyjnych.

4. Turnieje o normy

4.1 Turnieje ICCF o normy obejmują turnieje o normę mistrza międzynarodowego oraz arcymistrza. Organizacja tych turniejów leży w gestii
przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły. Turnieje mogą być rozgrywane za pośrednictwem serwera lub poczty.

4.2 Wszystkie turnieje tego typu pozwalają na wypełnienie norm, które są wyszczególnione w komunikacie startowym każdej z grup.   Wszystkie grupy są 13-osobowe (każdy zawodnik rozgrywa 12 partii – 6 białymi oraz 6 czarnymi).

4.3 Tylko zawodnicy spełniający jeden z poniższych warunków mają prawo zgłosić się do turnieju o normę mistrza międzynarodowego:

 • Ranking stały (z co najmniej 30 partii) minimum 2300 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
 • Ranking zmienny (bazujący na 12-29 partiach) minimum 2350 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
 • Ranking FIDE (jeśli nie posiada rankingu ICCF) minimum 2350 na ostatniej liście rankingowej FIDE, lub
 • Zawodnicy, którzy uzyskali miejsca 1-3 w finale mistrzostw kraju.

4.4 Tylko zawodnicy spełniający jeden z poniższych warunków mają prawo zgłosić się do turnieju o normę arcymistrza:

 • Ranking stały (z co najmniej 30 partii) minimum 2450 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
 • Ranking zmienny (bazujący na 12-29 partiach) minimum 2500 na ostatniej liście rankingowej ICCF, lub
 • Ranking FIDE (jeśli nie posiada rankingu ICCF) minimum 2500 na ostatniej liście rankingowej FIDE. 

4.5 Arcymistrzowie ICCF oraz zawodnicy ze stałym rankingiem minimum 2600 na ostatniej liście rankingowej mogą zgłosić się do turnieju arcymistrzowskiego za darmo. Takie zgłoszenia pochodzące od zawodników z krajów członkowskich ICCF muszą być potwierdzone przez delegata federacji członkowskiej. W przypadku, gdy zawodnik pochodzi z kraju nie będącego członkiem ICCF, musi on udowodnić swoją tożsamość zgodnie z wymogami przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły.

4.6 Zawodnik nawet bez spełnienia warunków udziału w punktach 4.3 lub 4.4  może ubiegać się o przyjęcie do grupy (GM lub IM) za zgodą przewodniczącego komisji ICCF ds. turniejów o tytuły, jeśli nie obniża kategorii turnieju.

4.7 Zawodnik może wystartować w turnieju o normy rozgrywanym za pośrednictwem serwera najwyżej raz w cyklu 6-cio miesięcznym (od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia). Zawodnik może wystartować w turnieju o normy rozgrywanym za pośrednictwem poczty raz w roku kalendarzowym.

5. Liga Mistrzów

5.1 Liga Mistrzów jest turniejem dla drużyn składających się z czterech zawodników. Zawodnicy drużyny mogą być dowolnej narodowości lub mieszanką narodowości. Dopuszcza się drużyny składające się z mężczyzn i kobiet. Każda drużyna musi mieć kapitana drużyny oraz nazwę, najlepiej związaną z szachami korespondencyjnymi lub szachami w ogóle.

5.2 Za organizację Ligi Mistrzów odpowiada Przewodniczący Komisji ds. Innych Turniejów (NTTC=Non-Title Tournaments Commissioner) [dop.bez norm na tytuły, przynajmniej w fazie początkowej – turnieje promocyjne, puchary świata, itp]. Wszystkie grupy Ligi Mistrzów prowadzą grę za pośrednictwem serwera. W praktyce obowiązującymi przepisami gry są Przepisy gry ICCF dla zawodów drużynowych rozgrywanych za pośrednictwem serwera za wyjątkiem zmienionych przez niniejsze regulacje.

5.3 Liga jest rozgrywana w sezonach trwających około 2 lata, z awansami i spadkami na koniec każdego sezonu. Istnieją trzy klasy, A, B i C. Klasa A składa się z jednej grupy, podczas gdy klasy B i C składają się z wielu grup. Każdy zawodnik rozgrywa tylko jedną partię przeciwko innym zawodnikom na tej samej szachownicy w tej samej grupie.

5.4 Grupy składają się z reguły z 11 lub 13 drużyn, ale liczba ta może być inna w zależności od potrzeb, aby rozlokować wszystkie zgłoszone drużyny. Skład każdej klasy oraz liczba drużyn podlegających awansowi lub spadkowi jest ustalana na każdy sezon w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i jest każdorazowo ogłaszana możliwie szybko po zamknięciu zgłoszeń.

5.5 Żaden zawodnik nie może występować więcej niż w jednej drużynie w danym sezonie. Zawodnicy mogą przenieść się z jednej drużyny do drugiej tylko przed rozpoczęciem każdego nowego sezonu.

5.6 Nowe drużyny mogą dołączyć do Ligi Mistrzów na początku każdego nowego sezonu. Zmianę nazwy drużyny dopuszcza się pomiędzy sezonami.

5.7 Drużyna ma prawo dokonać zmiany zawodników w czasie i pomiędzy sezonami. Liczba zmian jest ograniczona następującą zasadą: Jeśli nastąpi zmiana wszystkich czterech zawodników w ciągu dwóch sezonów to drużyna z reguły spada do niższej ligi. Wyjątki od tej reguły są możliwe według uznania Przewodniczącego Komisji ds. Innych Turniejów.

6. Turnieje specjalne

6.1 Turnieje specjalne np. memoriały, turnieje tematyczne, itd., biuro wykonawcze ICCF ogłasza osobno.

6.2 Międzynarodowe turnieje w szachach korespondencyjnych organizowane przez narodowe organizacje szachów korespondencyjnych wymagają zgody dyrektora turniejów światowych ICCF przed ich ogłoszeniem. Zaproszenia do poszczególnych zawodników dla tak autoryzowanych turniejów powinny być kierowane za zgodą narodowej organizacji szachowej gry korespondencyjnej, której członkiem jest dany zawodnik.

7. Punktacja pomocnicza

7.1 Punktację pomocniczą stosuje się we wszystkich turniejach organizowanych przez ICCF, chyba że komunikat turniejowy stanowi inaczej. Poniższe zasady dotyczą dwóch lub więcej zawodników, ewentualnie dwóch lub więcej drużyn z tą samą ilością punktów.

7.2 Turnieje indywidualne:

(a) liczba zwycięstw w turnieju

(b) punktacja pomocnicza Sonneborna-Bergera,

(c) wyniki partii pomiędzy zawodnikami.

7.3 Turnieje drużynowe:

(a) punktacja pomocnicza bazująca na wynikach drużyny (2 punkty za wygrany mecz, 1 punkt za zremisowany mecz),

(b) wyniki pomiędzy drużynami,

(c) lepszy wynik indywidualny na szachownicy 1 (na następnych szachownicach 2, 3 itd.).

7.4 Jeśli to konieczne, organizator turnieju jest uprawniony do ustalenia innej punktacji pomocniczej. Procedury te muszą być wskazane najpóźniej w komunikacie startowym.

7.5 Jeśli kolejność zawodników lub drużyn po zastosowaniu punktacji pomocniczej nadal jest nierozstrzygnięta, uznaje się że zawodnicy lub drużyny zajmują to samo miejsce.

8. Wycofanie się i zastępstwo

8.1 Zawodnicy, którzy potrzebują wycofać się muszą przesłać wniosek do sędziego podając stosowne powody wycofania się. Wszyscy przeciwnicy muszą być poinformowani o wycofaniu się oraz że sędzia został powiadomiony.

Zawodnik, który wycofuje się po otrzymaniu listy startowej, ale przed rozpoczęciem turnieju

(a) traci wpisowe oraz

(b) traci uprawnienia kwalifikacyjne, w stosownych przypadkach.

Jednakże w zawodach drużynowych takie zmiany liczą się do limitu zmian w drużynie, które są dozwolone co opisuje paragraf 8d przepisów gry dotyczący drużyn.

8.2 Sędzia akceptuje następujące powody wycofania się jako uzasadnione:

(a) śmierć,

(b) poważna i wyniszczająca choroba, która uniemożliwia zawodnikowi kontynuowanie gry przez co najmniej 3 miesiące,

(c) okoliczności zewnętrzne leżące poza kontrolą zawodnika, które uniemożliwiają mu kontynuowanie gry przez co najmniej 3 miesiące (działania wojenne, niepokoje społeczne, katastrofy naturalne oraz inne podobne zdarzenia),

(d) sytuacja osobista zawodnika, która uniemożliwia mu kontynuowanie gry przez co najmniej 3 miesiące. Ta sytuacja może być zróżnicowana, ale musi być w pełni szczegółowo opisana we wniosku.

8.3 Zaakceptowany wniosek skutkuje wycofaniem tego zawodnika ze wszystkich turniejów zatwierdzonych przez ICCF, w których on uczestniczy. Sędzia/ organizator turnieju powiadamia dyrektora turniejów światowych ICCF, który prowadzi rejestr takich wniosków, powiadamia także macierzystą federację zawodnika oraz przewodniczącego komisji rankingowej ICCF. Jeśli później okaże się, że zawodnicy nadużyli przywileje nadane w tym przepisie zostaną automatycznie zdyskwalifikowani na okres 5 lat (we wszystkich turniejach ICCF). Zawodnicy, którym przyznano usprawiedliwione wycofanie nie mogą zgłosić się do żadnego turnieju przez okres co najmniej 6 miesięcy po decyzji. Przedkładając wnioski na podstawie paragrafu 8.2.(d) zawodnicy muszą dostarczyć pełną dokumentację dotyczącą ich partii do tego momentu. Taka dokumentacja powinna być dostarczona również przy wnioskach składanych na podstawie paragrafów 8.2.(a)-(c).

8.4 Jeśli powód wycofania się zostanie uznany przez sędziego za nieuzasadniony lub w krótkim czasie nastąpi drugie wycofanie się na podstawie paragrafu 8.3, sprawa zostanie przekazana do odpowiedniego biura turniejowego o ponowne sprawdzenie, a także konsultację z odpowiednią federacją narodową. Jeśli wniosek o wycofanie się zostanie uznany za nieuzasadniony i nie zostanie zaakceptowany, zawodnik otrzyma możliwość kontynuacji partii. Jeśli zawodnik pomimo to wycofa się to zostanie uznany za takiego, który wycofał się w sposób nieuzasadniony we wszystkich turniejach zaakceptowanych przez ICCF, w których on uczestniczy i nie może zgłosić się do żadnego turnieju ICCF przez co najmniej 12 miesięcy. Ponadto, zostanie zobowiązany do zapłacenia kaucji w następnym turnieju organizowanym przez federację zbierającą zgłoszenia. Jest to kwota minimum w podwójnej wysokości wpisowego i zostanie zwrócona jeśli zachowanie zawodnika do końca turnieju będzie poprawne; w przeciwnym razie kaucja przepadnie a ICCF otrzyma część kwoty odpowiadającą jej należności za wpisowe. Federacja informuje biuro turniejowe, że zawodnik zagra pod warunkiem opłacenia kaucji.

8.5 Jeśli zawodnik wycofa się milcząco, np. bez poinformowania swoich przeciwników lub sędziego, nie uzyska żadnej normy na tytuł lub kwalifikacji i może być ukarany 2-letnią dyskwalifikacją. Jeśli zostanie ponownie przyjęty do turniejów, zapłaci on kaucję zgodnie z paragrafem 8.4. Drugie milczące wycofanie się skutkuje minimum 5-letnią dyskwalifikacją.

8.6 Zawodnik, który zapłaci kaucję i zakończy turniej zgodnie z przepisami, zostanie zwolniony z dalszego płacenia kaucji tak długo jak będzie normalnie kończył turnieje.

8.7 Partie są rozgrywane zgodnie z przepisami gry i turniejowymi ICCF oraz dodatkowo następującymi zasadami:

(a) Przekroczenie czasu jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez sędziego (jeśli zawodnik zgodzi się z tym że przekroczył czas po raz pierwszy, jest to ważne dopiero po potwierdzeniu tego przez sędziego); w przypadku partii rozgrywanych za pośrednictwem serwera: przekroczenie czasu jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez serwer ICCF.

(b) W turniejach drużynowych jeśli zawodnik przerwie grę, lub jeśli sędzia orzeknie pierwsze przekroczenie czasu w turniejach rozgrywanych pocztą oraz uzna, że systematyczna kontynuacja gry jest zagrożona (np. choroba, urlop specjalny przekraczający ustalone normy, itd.) sędzia może wezwać kapitana drużyny do zastąpienia tego zawodnika w ustalonym czasie (nie więcej jak 2 miesiące),

(c) W razie śmierci zawodnika, sędzia decyduje czy jego partie będą ocenione, czy też kapitan drużyny powinien wyznaczyć nowego zawodnika,

(d) Miesiąc po starcie, kapitan drużyny upewnia się czy wszyscy zawodnicy rozpoczęli grę. Jeśli któryś zawodnik drużyny nie rozpoczął gry ze wszystkimi przeciwnikami w ciągu dwóch miesięcy od startu pomimo pisemnych przypomnień od jego przeciwników, a kapitan jego drużyny nie powiadomił sędziego w tym czasie, że nowy zawodnik został wyznaczony, to drużyna przegrywa partię na tej szachownicy.

(e) W sytuacji, gdy zawodnik został zastąpiony, nowy zawodnik może zwrócić się o nadanie statusu „zastępcy” („Replacement”), jeśli żadna partia nie została zakończona oraz jeśli średnia ilość wykonanych posunięć we wszystkich partiach jest mniejsza niż 10. Może on być nadany jedynie za zgodą sędziego oraz przewodniczącego komisji klasyfikacyjnej [Qualifications Commissioner] i będzie uprawniał nowego zawodnika do oceny rankingowej swoich wyników, jak również do uzyskania norm na tytuły. W sytuacji, gdy status „zastępcy” został nadany, kategoria turnieju powinna być określona ponownie a normy na tytuły zweryfikowane, jeśli zachodzi potrzeba. Jeśli przeliczona kategoria turnieju jest niższa niż ta w momencie rozpoczęcia zawodów to kategoria turnieju (oraz normy na tytuły) pozostaje niezmieniona. Jednakże, jeśli chodzi o wymagania na normę arcymistrza (GM), liczba arcymistrzów/ starszych mistrzów międzynarodowych (GM’s/SIM’s) podanych w momencie rozpoczęcia zawodów powinna pozostać bez zmian bez względu na ewentualną zmianę kategorii turnieju. W sytuacji, gdy zawodnik jest zastępowany a nowy zawodnik nie będzie się ubiegał o status „zastępcy” a także gdy nie jest to już możliwe aby nowy zawodnik uzyskał status „zastępcy”, kategoria turnieju oraz normy na tytuły pozostają niezmienione i nie jest możliwe dla zastępcy uzyskanie jakiejkolwiek normy na tytuł. Jednakże w takiej sytuacji, nowy zawodnik powinien podlegać ocenie rankingowej tylko w tych partiach gdy jest to korzystne dla jego rankingu. Te wyniki, które są niekorzystne dla rankingu nowego zawodnika zostaną zaliczone pierwotnemu zawodnikowi.

(f) Kapitan drużyny może zażądać wszystkich dokumentów od zawodnika zastępowanego. Jeśli jest to niemożliwe, ma on prawo poprosić o nie (między innymi zapis partii) kapitanów drużyn przeciwnych. Zwracając się z taką prośbą, musi być podana jej przyczyna.

(g) W turniejach drużynowych gdzie kilka drużyn gra na kilku szachownicach, przydział kolorów zostanie dokonany w ten sposób, że drużyna, która wylosowała nr 1 na szachownicy pierwszej otrzymuje białe z tymi zespołami, które wylosowały numer parzysty i zmiana kolorów zawsze następować kolejno po sobie w kierunku szachownicy i zawodnika.

9. Ranking

9.1 Szczerą intencją ICCF jest nagradzać odpowiednimi tytułami za odpowiednie osiągnięcia.

W ramach systemu rankingowego ICCF każdy zawodnik otrzymuje ranking bazujący na metodzie prawdopodobieństwa statystycznego,  obliczony na podstawie wyników turniejowych uzyskiwanych przez okres wielu lat.

9.2 Turnieje, które są brane pod uwagę przy ocenie rankingowej:

(a) Wszystkie turnieje ICCF oprócz turniejów tematycznych,

(b) główne turnieje strefowe, mistrzostwa drużynowe, turnieje promocyjne w klasach mistrzowskiej, wyższej i otwartej,

(c) turnieje krajowe, zależnie od uzgodnień z przewodniczącym komisji rankingowej. Przynajmniej finał indywidualnych i drużynowych mistrzostw lub finał pucharu,

(d) inne turnieje indywidualne i drużynowe wliczając zawody typu “Scheveningen” oraz w szachy 960, zatwierdzone przez kongres ICCF lub biuro wykonawcze,

(e) mecze towarzyskie pomiędzy krajami.

Turnieje podlegające ocenie rankingowej muszą mieć czas namysłu co najmniej 20 dni na 10 posunięć dla rozgrywek za pośrednictwem poczty oraz 150 dni na 50 posunięć dla rozgrywek za pośrednictwem transmisji elektronicznej. Turnieje rozgrywane za pośrednictwem poczty zostaną ocenione tylko wtedy gdy będą zarządzane na serwerze ICCF. Odpowiedzialni za to zadanie są sędziowie oraz delegaci federacji narodowych.

9.3 Każdy zawodnik, który zakończył partie w turniejach stosownie do paragrafu § 9.2 uzyskuje ranking. Ranking ten publikuje się tylko wtedy gdy zawodnik zakończył co najmniej 12 partii. Ranking na podstawie co najmniej 30 zakończonych partii jest rankingiem stałym (“fixed“).

9.4 W procedurze obliczeń rankingowych będą stosowane rankingi zawodników takie jak na liście rankingowej w momencie rozpoczęcia turnieju. Dla nowych zawodników, może być zastosowany ranking FIDE (jeśli jest), w przeciwnym razie zawodnikowi zostanie przyznany ranking odpowiadający poziomowi turnieju. W ustalaniu rankingu startowego ICCF bierze pod uwagę tylko te listy rankingowe FIDE, które odpowiadają temu samemu okresowi co listy rankingowe ICCF, a mianowicie 1.1, 1.4, 1.7 oraz 1.10 każdego roku.

W razie niepoprawnej lub w sposób widoczny nieodpowiedniej wartości przewodniczący komisji rankingowej może skorygować ranking startowy do wartości bardziej realistycznej, nawet wtedy, gdy turniej już trwa.

Po zakończeniu partii procedura obliczania różnicy rankingu pomiędzy zawodnikami jest następująca:

 • dla zawodnika ranking jest brany z aktualnej listy rankingowej w chwili zakończenia partii; jeśli zawodnik nie posiada rankingu to uwzględnia się ranking startowy (w chwili rozpoczęcia turnieju);
 • dla przeciwnika jest brany wyższy ranking albo z aktualnej listy rankingowej albo ranking startowy (w chwili rozpoczęcia turnieju).

9.5 Nowa lista rankingowa będzie publikowana cztery razy w roku. Listy rankingowe są ważne odpowiednio w miesiącach styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień oraz październik-grudzień i bazują na wynikach które zostały zgłoszone co najmniej jeden miesiąc wcześniej. Listy będą dostępne na serwerze ICCF dwa tygodnie przed okresem ich ważności.

9.6 Lista rankingowa powinna zawierać:

(a) datę wejścia w życie

(b) nazwisko oraz federację każdego zawodnika, który rozegrał co najmniej 12 partii,

(c) tytuł ICCF posiadany przez zawodnika,

(d) obecny ranking oraz liczba ocenionych partii zawodnika,

9.7 Zawodnicy, którzy pojawili się na poprzednich listach, ale nie uzyskali nowego rankingu, ponieważ nie ukończyli żadnej partii w okresie ocenianym, są pomimo wszystko uwzględniani na najnowszej liście rankingowej, ponieważ

(a) zakończyli partię ocenianą rankingowo w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych, lub

(b) uczestniczą w co najmniej jednym turnieju (podlegającym ocenie rankingowej lub nie).

Pozostali zawodnicy zachowują swój ostatni ranking, ale nie są ujmowani na publikowanej liście. Jednakże na serwerze znajdują się wszyscy zawodnicy ze swoim ważnym rankingiem.

10. Tytuły

10.0.1 We wszystkich turniejach o tytuł ICCF, normy na tytuły są ustalane poprzez wyliczenie średniego rankingu wszystkich uczestników w momencie startu zawodów w celu określenia kategorii zawodów (zobacz wymagania w zakresie norm na tytuły ICCF). Normy na tytuły mogą także być osiągalne w zawodach typu „Scheveningen”, gdzie kategorię zawodów określa się na podstawie średniego rankingu przeciwników.

10.0.2 We wszystkich turniejach o tytuł ICCF, każdy zawodnik rozgrywa po jednej partii jednocześnie przeciwko wszystkim zawodnikom w turnieju lub grupie. W specjalnych turniejach promocyjnych zawodnicy mogą być uprawnieni do rozgrywania dwóch partii jednocześnie przeciwko innym zawodnikom po zatwierdzeniu przez kongres ICCF lub dyrektora turniejów światowych (WTD).

10.0.3 Zasada “nadwyżki wyniku” (stosowana w poniższych punktach rozdziału 10) odpowiada faktowi, że zawodnik uzyskał wynik wyższy niż wymagane minimum dla konkretnej normy na tytuł przy określonej ilości zawodników w tym konkretnym turnieju. Tak więc zawodnik mógłby rozegrać dodatkowe partie, przegrać je i w dalszym ciągu spełniać wymogi klasyfikacyjne na normę na podstawie większej ilości zawodników.  Na przykład, w turnieju 5 kategorii zawodnik uzyskał 8 punktów z 10 partii. W turnieju 5 kategorii normę IM daje wynik 8 punktów z 12 partii. Dlatego norma IM byłaby uznana jakby była uzyskana z 12 partii.

10.1 ICCF przyznaje następujące tytuły:

(a) mistrz świata w szachach korespondencyjnych,

(b) mistrzyni świata w szachach korespondencyjnych,

(c) arcymistrz (GM) w szachach korespondencyjnych,

(d) starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych,

(e) mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych,

(f) arcymistrzyni (LGM) w szachach korespondencyjnych,

(g) mistrzyni międzynarodowa (LIM) w szachach korespondencyjnych,

(h) sędzia międzynarodowy (IA) ICCF,

10.2 Tytuł „mistrz świata w szachach korespondencyjnych” przyznaje się zwycięzcy finału mistrzostw świata. Każdy mistrz świata powinien być numerowany zgodnie z cyklem rozgrywek oraz zatrzymuje ten tytuł dożywotnio.

10.3 Tytuł „mistrzyni świata w szachach korespondencyjnych” przyznaje się zwyciężczyni finału mistrzostw świata kobiet. Każda mistrzyni świata powinna być numerowana zgodnie z cyklem rozgrywek oraz zatrzymuje ten tytuł dożywotnio.

10.4 Tytuł „arcymistrz w szachach korespondencyjnych” (GM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

(a) tym zawodnikom, którzy zajmą miejsca 1-3 w finale MŚ,

(b) zawodnikowi, który uzyska najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady w szachach korespondencyjnych,

(c) tym zawodnikom, którzy uzyskają co najmniej dwa wyniki arcymistrzowskie w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie. Liczba partii może być zmniejszona jeśli zawodnik uzyska wystarczającą nadwyżkę wyniku. Co najmniej 5 spośród 24 partii musi być uzyskane przeciwko zawodnikom posiadającym tytuł arcymistrza w szachach korespondencyjnych lub posiadających ustalony ranking przynajmniej 2600. Jednakże, maksymalnie dwie spośród tych 5 partii może być zastąpione 4 partiami przeciwko zawodnikom posiadającym tytuł starszego mistrza międzynarodowego.

(d) tym zawodnikom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

10.5 Tytuł „starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych” (SIM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

(a) tym zawodnikom, którzy uzyskają co najmniej dwa wyniki starszego mistrza międzynarodowego w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie. Liczba partii może być zmniejszona jeśli zawodnik uzyska wystarczającą nadwyżkę wyniku. […].

(b) tym zawodnikom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

10.6 Tytuł „mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych” (IM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

(a) tym zawodnikom, którzy awansują do finału MŚ lub uzyskają wynik mistrzowski w turnieju kandydackim,

(b) zawodniczce, która zajmie pierwsze miejsce w MŚ kobiet w szachach korespondencyjnych,

(c) zawodnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w finale pucharu świata ICCF,

(d) tym zawodnikom, którzy uzyskają dwa lub więcej wyników mistrzowskich w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie. Liczba partii może być zmniejszona jeśli zawodnik uzyska wystarczającą nadwyżkę wyniku.

(e) tym zawodnikom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

10.7 Tytuł „arcymistrzyni w szachach korespondencyjnych” (LGM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

(a) tym zawodniczkom, które zajmą miejsca 1-3 w finale MŚ kobiet,

(b) zawodniczce, która uzyska najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady kobiet w szachach korespondencyjnych,

(c) tym zawodniczkom, które uzyskają co dwa lub więcej wyniki arcymistrzyni w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie. Liczba partii może być zmniejszona jeśli zawodniczka uzyska wystarczającą nadwyżkę wyniku.

(d) tym zawodniczkom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

10.8 Tytuł „mistrzyni międzynarodowa w szachach korespondencyjnych” (LIM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

(a) tym zawodniczkom finału mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych, które uzyskają co najmniej 60% możliwych punktów,

(b) tym zawodniczkom finału olimpiady kobiet w szachach korespondencyjnych, które uzyskają co najmniej 60% możliwych punktów na pierwszej szachownicy,

(c) tym zawodniczkom, które uzyskają dwa lub więcej wyniki mistrzyni w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie. Liczba partii może być zmniejszona jeśli zawodniczka uzyska wystarczającą nadwyżkę wyniku.

(d) tym zawodniczkom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

10.9 Tytuł „sędzia międzynarodowy ICCF” nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany na podstawie kombinacji wymogów ilościowych i jakościowych. Wnioski należy kierować do komisji sędziowskiej (Arbiter’s Committee – ACO) wraz ze szczegółami dotyczącymi wszystkich sędziowanych turniejów zaliczanych do wymogów ilościowych oraz nazwiskiem i adresem e-mail mentora kandydata na sędziego międzynarodowego. Komisja sędziowska (ACO) sprawdzi:

(a) czas pracy oraz ilość partii – musi być minimum 1000 partii w ciągu czterech lat nieprzerwanej pomyślnej pracy jako sędzia turniejów ICCF wchodzących do oceny LUB minimum 1000 partii w ciągu sześciu lat (z przerwą) pomyślnej pracy jako sędzia turniejów ICCF wchodzących do oceny.

(b) jakość pracy sędziego (reakcja na problemy lub zapytania zawodników, archiwizacja partii, dostarczanie informacji do celów marketingowych), poprzez zapytanie o komentarz mentora sędziego oraz innych działaczy ICCF, jeśli to konieczne.

Następnie komisja sędziowska (ACO) wystawi rekomendację w sprawie tytułu na sędziego międzynarodowego przesyłając ją do federacji narodowej oraz przewodniczącego komisji klasyfikacyjnej.

Turniejami ICCF wchodzącymi do oceny są turnieje promocyjne, turnieje o tytuły, turnieje tematyczne, puchary świata, turnieje ICCF open, Liga Mistrzów oraz turnieje rocznicowe DE (Direct Entry Anniversary Open). Turnieje krajowe, mecze międzypaństwowe oraz turnieje nie podlegające ocenie rankingowej nie wchodzą do puli turniejów zaliczanych na tytuł sędziego międzynarodowego.

10.10 Każdy posiadacz tytułu otrzymuje certyfikat nadawany przez kongres.

10.11 Wnioski o pośmiertne nadanie tytułów ICCF można składać nie później niż 2 lata po śmierci kandydata do tytułu.

11. Przepisy dla międzynarodowych turniejów drużynowych

11.1 Międzynarodowe turnieje drużynowe muszą być prowadzone przez sędziego.

11.2 Każda drużyna musi mieć kapitana drużyny.

11.3 Komunikaty turniejowe powinny zawierać:

(a) nazwę instytucji, która organizuje turniej,

(b) drużyny uprawnione do udziału w turnieju oraz warunki naboru,

(c) warunki przebiegu turnieju: maksymalna liczba drużyn w grupach eliminacyjnych, półfinałach i finałach, zasady dopuszczenia do kolejnego wyższego etapu,

(d) liczba szachownic w każdej drużynie,

(e) liczbę partii do rozegrania na każdej szachownicy,

(f) zasady zmiany zawodników,

(g) data rozpoczęcia i data planowanego zakończenia turnieju,

(h) nazwisko sędziego.

11.4 Sędzia będzie utrzymywał kontakt z kapitanami drużyn. Bezpośredni kontakt z każdym zawodnikiem nie jest pożądany, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.

11.5 W razie sporów kapitanowie drużyn powinni podjąć wszelkie wysiłki, aby dojść do porozumienia między sobą i tylko wtedy gdy się to nie uda, przedstawiać sprawę sędziemu. Jednakże sędzia pozostaje odpowiedzialny za prowadzenie i przebieg turnieju oraz może interweniować bezpośrednio wtedy, gdy jest to konieczne.

12. Przepisy dla turniejów za zaproszeniami

12.1 Przygotowania do wszystkich turniejów za zaproszeniami zaakceptowanymi przez ICCF oraz turniejów otwartych organizowanych przez federacje członkowskie ICCF lub dyrektorów poszczególnych stref powinny przebiegać zgodnie z zasadami i celami zdefiniowanymi w statucie ICCF.

12.2 Wnioski o uznanie przez ICCF międzynarodowych turniejów należy składać do dyrektora turniejów światowych ICCF (World Tournament Director – WTD), który posiada uprawnienie do akceptacji takich turniejów lub przedstawiać rekomendację kongresowi. WTD powinien składać raport na najbliższym kongresie o wszystkich zaakceptowanych wnioskach w celu formalnej ratyfikacji oraz umieszczenia w sprawozdaniu z kongresu. Tam gdzie w opinii WTD mógłby potencjalnie wystąpić problem (na przykład naruszenie niniejszych wytycznych) ma on prawo przedstawić wniosek pod obrady kongresu i ewentualną akceptację. Akceptacja wniosków o wiele turniejów lub turnieje wielogrupowe może być uzależniona od decyzji kongresu, jeśli WTD uzna to za stosowne.

12.3 Wnioski o turnieje za zaproszeniami powinny być złożone co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą startu turnieju a wszystkie udzielone akceptacje wygasają, jeśli turniej nie wystartował w ciągu 6 miesięcy od zaakceptowanej daty startu. W takiej sytuacji wymagany jest ponowny wniosek. Zaproszenia nie powinny być wystosowane przed akceptacją wniosku.

12.4 Wnioski o turnieje otwarte muszą być wystosowane do WTD przynajmniej 4 miesiące przed startem turnieju. Nie można reklamować takich turniejów przed ich formalnym zatwierdzeniem. Przed formalną akceptacją WTD oceni liczbę podobnych turniejów, w tym otwartych turniejów ICCF, które są planowane w tym samym czasie.

12.5 Zaproszenia do międzynarodowych turniejów za zaproszeniami muszą być wystosowane za pośrednictwem federacji członkowskich, z których pochodzą zawodnicy. Nie można wystosowywać zaproszeń przed formalnym zatwierdzeniem turnieju. Zaproszenia nie mogą być wysyłane bezpośrednio do zawodników.

12.6 Wszystkie zatwierdzone turnieje rozgrywane są zgodnie z Przepisami Gry ICCF, a instancją odwoławczą jest komisja apelacyjna ICCF (ICCF Appeals Commission). Wybór sędziego musi nastąpić zgodnie z przepisami ujętymi w Podręczniku sędziego (Arbiter Manual).

12.7 Mając na uwadze, że turnieje zatwierdzone przez ICCF posiadają oficjalny międzynarodowy status, z tytułami na normy międzynarodowe (tam gdzie to stosowne), rankingami oraz inną obsługą, stosuje się opłaty stosownie do rankingu oraz skali rejestracji. Opłaty te są płatne do ICCF za rok, w którym następuje start turnieju. Opłaty te są zdefiniowane w dokumencie „Regulacje finansowe ICCF” (“ICCF Financial Regulations”).

12.8 Wszystkie wnioski o akceptację muszą zawierać szczegóły co do oferowanych nagród oraz źródła funduszu nagród. W przypadku, gdy federacja miała wcześniejsze problemy z niezwłoczną wypłatą nagród, przed akceptacją będzie warunek zdeponowania całego funduszu nagród przez ICCF przed startem turnieju.  W tej sytuacji zdeponowane pieniądze zostaną bezpiecznie zainwestowane a wszelkie powstałe odsetki zostaną przekazane do federacji krajowej, a dyrektor finansowy ICCF będzie odpowiedzialny za niezwłoczną wypłatę wszystkich nagród. Również wszystkie inne szczegóły finansowe (jak startowe, …) muszą być ujęte we wniosku przekazywanym do WTD.

12.9 Normy na tytuły w międzynarodowych turniejach za zaproszeniami oraz turniejach otwartych muszą być formalnie ratyfikowane przez przewodniczącego komisji klasyfikacyjnej w raporcie do kongresu.

13. Uprawnienia zawodników

13.1 Federacją członkowską zawodnika jest zazwyczaj federacja kraju, którego jest on obywatelem lub w którym on mieszka.

13.2 Kiedy zawodnicy zmieniają kraj stałego zamieszkania i życzą sobie zmienić federację, mogą to zrobić za obopólną zgodą odpowiednich federacji.

13.3 Kiedy transfer został zaakceptowany, nowa federacja członkowska zawiadamia przewodniczącego komisji rankingowej ICCF. Numer identyfikacyjny ICCF (ICCF ID) zawodnika oraz historia rankingowa pozostają przy zawodniku bez zmian pomimo zmiany federacji członkowskiej.

13.4 Zawodnik może odwołać się do komitetu arbitrażowego (Arbitration Commission), jeśli jest zastrzeżenie wobec transferu.  Decyzja komitetu jest ostateczna.

14. Pokazywanie partii na żywo

O ile nie jest powiedziane inaczej w komunikacie turniejowym lub innych dokumentach startowych, każdy zawodnik może publikować lub przedstawiać do publikacji w internecie lub gdziekolwiek indziej jakiekolwiek niezakończone partie lub rozgrywane przez niego pozycje pod niżej wymienionymi warunkami:

 • – wszystkie jego partie w turnieju różnią się od siebie,
 • – partia (pozycja) jest demonstrowana z opóźnieniem co najmniej 3 posunięć,
 • – podany jest adres URL przedmiotowej strony internetowej,
 • – podana jest data ostatniej aktualizacji,
 • – jego przeciwnicy wyrażą oficjalnie zgodę na publikację ich partii na żywo i oznajmią to sędziemu.

Nie oczekuje się od sędziego regularnego sprawdzania prywatnych stron internetowych zawodnika. Jednakże, jeśli inna osoba zwróci jego uwagę na naruszenie tego przepisu, powinien on zbadać sprawę.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę po raz pierwszy, sędzia nie powinien stosować żadnych sankcji, ale nakazać po prostu zmianę statusu publikowanej partii zgodnie z tym przepisem.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę po raz drugi w tym samym turnieju, zawodnik zostaje ukarany dodaniem 10 dni do zużytego czasu namysłu we wszystkich rozgrywanych partiach tego turnieju.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę po raz trzeci w tym samym turnieju, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w tym turnieju a wszystkie jego niezakończone partie zostają uznane za przegrane.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę wielokrotnie w różnych turniejach, dyrektor turniejów światowych jest uprawniony do ukarania tego zawodnika 2-letnim zakazem gry w turniejach ICCF.

15. Apelacje

Jurysdykcja w zakresie odwołań dotyczących naruszeń tych przepisów leży w gestii komisji apelacyjnej (inne przepisy ICCF) (Appeals Commission (Other ICCF Rules)).

===========

Załącznik I „Zasady systemu rankingowego” (Appendix I, The Working Rules of the Ratings System)

Załącznik II „Przepisy klasyfikacyjne na tytuły międzynarodowe w szachach korespondencyjnych” (Appendix II, International Correspondence Chess Title Regulations)

Tłumaczenie załączników będzie dostępne nieco później.

============

[Tłumaczenie: Mariusz Wojnar, 2010-09-20]

[Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wojnar, 2015-07-01]

Comments are closed.