Regulaminy KSzK – aktualizacja Regulaminu nr 3

Przepisy ICCF – zmiany od 2020

Na Kongresie ICCF 2019 na Litwie podjęto wiele istotnych decyzji a obecnie zaktualizowano obowiązujące dokumenty ICCF, w tym „Przepisy ICCF” (numer propozycji kongresowej oznaczony jako „[2019-###]”).

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z decyzją kongresu ICCF 2018 w miejsce zasad gry FIDE wprowadzono zasady gry ICCF (ICCF Laws of Correspondence Chess), które teraz definiują zasady gry w szachy korespondencyjne. One też zostały zaktualizowane.

W turniejach krajowych obowiązują niżej przedstawione przepisy gry, które są tożsame z przepisami gry ICCF. Będą one systematycznie aktualizowane wraz z zachodzącymi zmianami zatwierdzanymi przez ICCF.

Przepisy te są oparte na nowych „Przepisach ICCF” ujętych głównie w rozdziale 2 (SECTION 2: For Players, strony 39-54). Dla wygody zawodników (np. w razie potrzeby złożenia odpowiedniej reklamacji lub odwołania) w tym regulaminie zachowano oryginalną numerację rozdziałów nowego dokumentu ICCF wraz ze stosownymi odnośnikami.

Krótkie podsumowanie zmian jakie zaszły w rozdziale 2:

  • (6) §2.7 & §4.7.5.: Wszystkie turnieje ICCF rozpoczynające się 2020-01-01 lub później muszą pozwolić zawodnikowi na proponowanie liniowych wariantów, jeśli zawodnik sobie tego życzy. Dopuszczenie liniowych wariantów nie należy już do decyzji organizatora turnieju. [2019-041]
  • (7) §2.9, §2.10 (1), (2), (3), & (5); §3.14, §3.14.3., §3.14.7., §4.7.5., & §5.4.1.: Wszystkie turnieje ICCF pozwolą na reklamowanie wyniku (remis lub wygrana) na podstawie bazy końcówek 7-bierkowych.
  • (8) §2.13.(2) & §6.6.2.(3): Istnieje teraz szczegółowy opis tego, co jest wymagane jako „analiza wspierająca” dla skutecznego złożenia reklamacji o wygraną. [2019-024]
  • (9) §2.15.(5): Konsultacje pomiędzy zawodnikami drużyny, w tym kapitana drużyny, na temat pozycji w toczących się partiach w ich turnieju drużynowym jest akceptowalnym zachowaniem. [2019-027]

Errata do Przepisów ICCF 2019: [brak odniesienia do rozdz.2]

Wyjaśnienia do Przepisów ICCF 2019:

  • (2) W paragrafie §2.2.6.: dodano opis tego co było dozwolone w ICCF od lat (w połączeniu z nową decyzją Kongresu), ale nie nakreślono jawnie: „W partiach granych w turniejach ICCF zawodnicy muszą decydować o swoich własnych posunięciach. Zawodnicy mogą skonsultować się przed podjęciem tych decyzji z dowolnym publicznie dostępnym źródłem informacji, w tym silnikami szachowymi (programami komputerowymi), książkami, płytami DVD, bazami danych, bazami końcówek itp. … Nie są dozwolone żadne inne konsultacje z inną osobą w sprawie analizy aktywnej pozycji w turnieju drużynowym lub indywidualnym.” [Przed ostatnim zdaniem znajduje się oświadczenie dotyczące nowej zasady obejmującej konsultacje z drużyną.]
  • (3) W paragrafie §2.4.(2) & §3.16.1.: dodano akapit odzwierciedlający decyzję Kongresu ICCF 2013: „ICCF „gwarantuje”, że nie będzie więcej niż trzy okresy niedostępności serwera przez godzinę lub więcej w okresie siedmiu dni, i nie będzie okresów braku dostępności serwera przez osiem godzin lub dłużej. ICCF gwarantuje również, że w przypadku katastrofalnej awarii serwera nie zostanie utracona więcej niż jedna godzina danych. Zawodnicy powinni odpowiednio zaplanować swoje partie, ponieważ roszczenia lub odwołania będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy niedostępność serwera przekroczy gwarancję.” [Decyzja Kongresu z 2013 r.]
  • (4) W paragrafie §2.11., §3.11.1.4. & §3.20.3.: dodano objaśnienie „Portable Game Notation” wraz z uzupełniającym zdaniem “(Zawodnik może wykorzystać dane wyjściowe z dowolnej szachowej bazy danych, aby wygenerować czysty zapis partii w formacie PGN).”
  • (5) W paragrafie §2.13.2. istniejące zdanie dotyczące 14-dniowego terminu złożenia reklamacji oraz analizy uzupełniono o: (nie wliczając urlopu już zaplanowanego w tym samym turnieju)
  • (6) W paragrafie §2.13.3.: dodano “Zapis partii należy wysłać w formacie PGN (Portable Game Notation – format zapisu partii). Zawodnik może wykorzystać dane wyjściowe z dowolnej szachowej bazy danych, aby wygenerować czysty zapis partii w formacie PGN.”
  • (16) W ponad 200 lokalizacjach w Przepisach ICCF 2019: słowo „should” zostało wyeliminowane. W większości sytuacji słowo to zostało zastąpione zwrotem „“is/are to”. W pozostałych przypadkach słowo to zostało zastąpione przez „must”. Czasami słowo (a) zastępowano zwrotem „is expected to”, (b) zastępowano słowem „if” lub (c) usuwano jako zbędne, w zależności od kontekstu. W razie potrzeby wprowadzono także kilka zmian gramatycznych, aby uwzględnić zmianę brzmienia. Celem tych zmian było zminimalizowanie dwuznaczności, jaka istniała podczas interpretacji słowa „should”. [Zmiany te zostały podyktowane zatwierdzeniem przez Kongres w propozycji 2019-08A i 2019-08B.]

=============

Przepisy gry (rozdział 2) – w języku polskim (obowiązujące od 2020-01-01):

W dniu dzisiejszym (2020-01-02) zakończono tłumaczenie rozdziału 2 i wersja polska Przepisów gry ICCF, czyli „Regulamin nr 3 Przepisy gry” została zaktualizowana.

Nr Nazwa Data Uwagi
3 Przepisy gry 2020-01-02 Tożsame z rozdz. 2 „Przepisów ICCF

=============

Comments are closed.