Sprawozdanie z Kongresu ICCF 2015, cz3 – Najważniejsze decyzje cd.

=========

Przepisy turniejowe, przepisy gry i inne

 1. Przewodniczący Komisji Zgłoszeń Bezpośrednich (DE) przedstawił w swoim raporcie sprawy dotyczące zgłoszeń bezpośrednich. Z tej opcji korzysta każdego roku coraz więcej zawodników. Niewielki procent stanowią zgłoszenia odrzucone, najczęstszą przyczyną jest brak stosownych uprawnień do startu w danym turnieju. Z okazji 10 rocznicy programu zgłoszeń bezpośrednich, który wystartował 5 kwietnia 2006 roku, planuje się uruchomienie w przyszłym roku okolicznościowego turnieju na wzór tego z okazji 5-lecia DE. Ogłoszenie ukaże się w 4 kwartale tego roku.
 2. Jako przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej ICCF dokonałem przeglądu Przepisów turniejowych ICCF, w których stwierdziłem drobne nieścisłości jeszcze w 2014 roku. Ubiegłoroczny kongres zdecydował, że mam przedstawić konkretne propozycje zmian w dokumencie, co też uczyniłem. Po intensywnej dyskusji zmiany zostały zaakceptowane i zostaną uwzględnione w opracowywanym dokumencie (razem z innymi zmianami wynikającymi z zaakceptowanych propozycji), który ma zostać opublikowany do końca roku.
 3. Propozycja nowych tytułów bez podziału na płeć ICCF-2015-032 Non Gender Specific Versions of Ladies Titles została zaakceptowana niewielką różnicą w głosach i ma obowiązywać od 2016-01-01. W związku z tym propozycja ICCF-2015-001 Eliminate Ladies Titles of LIM and LGM stała się bezprzedmiotowa. Zaakceptowana propozycja oznacza nowe tytuły bez podziału ze względu na płeć w miejsce tytułów tylko dla kobiet z zachowaniem identycznych wymagań na normy. Zaproponowano nowe nazwy “Correspondence Chess Expert” oraz “Correspondence Chess Master”, ale nazwa jest jeszcze do ustalenia. Tytuł zostanie przyznany automatycznie po spełnieniu wymagań, a stosowny certyfikat w wersji elektronicznej będzie można ściągnąć samemu. Panie będą mogły wybrać przez kolejne 5 lat pomiędzy tytułem zaproponowanym a tytułem tylko dla Pań dotychczas obowiązującym.
 4. Propozycja zmiany procedury aplikowania o tytuły ICCF 2015-003: Title Norm Application Process Changes została zaakceptowana większością głosów i będzie obowiązywała od nowego roku. Zatem proces zostanie uproszczony i zautomatyzowany a federacje narodowe nie będą musiały występować z wnioskiem o nadanie tytułu. Zostanie on nadany automatycznie po spełnieniu wymagań przez zawodnika i zatwierdzeniu go przez przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej ICCF.
 5. Przedstawiona wspólnie przeze mnie i Austina Lockwooda propozycja opracowania metody obliczania norm (na tytuły) oraz stosownej dokumentacji (ICCF 2015-019: Revised Norm Calculations) została zaakceptowana i będzie zrealizowana w dwóch etapach:
  • etap 1 (sierpień 2015 do wiosna 2016) Opracowanie metody oraz dokumentacji;
  • etap 2 (lato 2016 do końca roku 2016) Wdrożenie (po akceptacji przez kongres 2016).
  • Projekt był konsultowany z twórcą obecnego systemu Nol’em vant Riet’em (Holandia), który popiera zmiany, aby dostosować system do aktualnych realiów.
  • Przeprowadzono również konsultacje z  profesorem statystyki Markiem Glikman’em (USA), który będzie pomagał nam w tworzeniu podstaw nowego systemu.
  • W pracach uczestniczył będzie również Gerhard Binder, przewodniczący Komisji Rankingowej.
 6. Wprowadzono opcję uniemożliwiającą zawodnikom proponowanie remisu przed wykonaniem określonej ilości posunięć (propozycja ICCF 2015-022: Optional Sofia Rule), która może być wybrana przez organizatora na etapie tworzenia turnieju.
 7. Raport Dyrektora Turniejów Światowych (WTD) obejmujący propozycje turniejów międzynarodowych organizowanych przez federacje narodowe został zaakceptowany.
 8. Propozycja likwidacji dnia wolnego na korespondencję została odrzucona. Ale przekazano ją, podobnie jak i kilka innych propozycji, do grupy roboczej zajmującej się propozycjami związanymi z kontrolą czasu, aby wypracować spójny system i przedstawić propozycje na kolejnym kongresie.
 9. Utworzono pojęcie osobnej grupy zawodników („Isolated”) z krajów, które nie posiadają federacji narodowej. Zawodnicy z takim statusem będą mogli wziąć udział w rozgrywkach drużynowych takich na przykład jak olimpiada. Za sprawy organizacyjne odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych stref.
 10. Kongres po raz kolejny potwierdził, że zaproszenia do zawodników mogą być kierowane wyłącznie za pośrednictwem federacji narodowych.
 11. Kongres zdecydował, że w wieloetapowych turniejach ICCF trzeba uzyskać pozytywny wynik, aby awansować z pierwszego miejsca (ICCF 2015-029 Require a Positive Score for a First Place Finish). Nie wystarczy, że wszyscy zawodnicy zremisują wszystkie swoje partie zajmując to samo pierwsze miejsce; w takim przypadku nikt nie awansuje.
 12. Propozycja korekty przepisów odnośnie proponowania w partii wariantów pojawiła się po raz kolejny (ICCF 2015-031 Conditional Continuations). Chodziło o to, że w Przepisach turniejowych było, że nie można proponować a w Wytycznych do przepisów że można w zależności od decyzji organizatora. Tym razem delegaci przegłosowali za korektą zapisu powodującego częste nieporozumienia. Tym samym bezprzedmiotowa stała się propozycja ICCF 2015-034 Linear Conditionals in Server Events, która została wycofana.
 13. Nowy Podręcznik sędziego zwany teraz TD Manual (ICCF 2015-016 Revised Arbiters Manual) został zaakceptowany jednogłośnie z drobną poprawką i będzie wdrożony od 1 stycznia 2016. Poprawka dotyczy tego, że będzie utworzona dodatkowo klasa sędziego wyłącznie na potrzeby krajowe i taki sędzia nie musi wykazywać się znajomością języka angielskiego. Nie zwalnia to jednak takiego sędziego z zaliczenia testu. Teraz wymogiem ilościowym jest nieco więcej partii bo 2000 ale za to w krótszym okresie bo 2-letnim. Dla kandydata na sędziego międzynarodowego sędziującego partie rozgrywane wyłącznie za pośrednictwem poczty wymagania ilościowe pozostają bez zmian, czyli 1000 partii w ciągu 4 lat.
 14. Akceptacja nowego Podręcznika sędziego pociągnęła za sobą również akceptację zaliczania strefowych turniejów promocyjnych w poczet wymaganej liczby partii na tytuł sędziego międzynarodowego (IA). W oddzielnym głosowaniu kongres zaakceptował retrospektywne zaliczenie tych partii.
 15. Propozycja ICCF 2015-035 To Adjudicate a Win Also for a Deceased Player stała się bezprzedmiotowa, gdyż wraz z akceptacją nowego Podręcznika sędziego zaakceptowano rozwiązanie zaproponowane przez przewodniczącego Komisji Sędziowskiej a przedstawione w ICCF 2015-018 Revision of Adjudication Procedures.
 16. Gerhard Binder, przewodniczący Komisji Rankingowej ICCF, którego w dalszym ciągu jestem zastępcą, przedstawił swój raport oraz propozycje zmian. W ciągu ostatniego roku stwierdził nie tyle oszustwo co nadużycie systemu rankingowego. Aby zapobiec na przyszłość tego typu manipulacjom zaproponował drobne zmiany w sposobie obliczania rankingu – Przepisy turniejowe, Appendix I, pkt.16. Ponadto jakiś czas temu zauważyłem niewłaściwe zaokrąglanie rankingu przy wartości 0,5 i interweniowałem u Gerharda. Martin Bennedik stwierdził, że wszystko jest zgodnie z przepisami i przedstawioną mu specyfikacją. Jednak faktem pozostaje, że zaokrąglanie odbywa się losowo (w górę lub w dół) i wtedy przy niewłaściwym zaokrągleniu trzeba dokonywać korekty ręcznie. Aby uniknąć wątpliwości jak ma się to odbywać Gerhard zaproponował doprecyzowanie pkt.8 i 17. Propozycje te zostały zaakceptowane przez kongres jednogłośnie. W końcowej części swojego raportu przedstawił realizowane zadania, takie jak: poprawienie prognozy poprzez uwzględnienie trwających partii przy założonym wyniku, poprawienie kreatora wycofywania zawodnika z turnieju oraz automatycznego rozstrzygania reklamacji (tzw. Robo-TD), oczyszczenie bazy zawodników (np. z tych, którzy zgłosili się do gry a następnie nie zagrali w żadnym turnieju czy też nie pełnią/pełnili żadnej funkcji w ICCF), dalsze importowanie starych turniejów z Eloquery (strefowe, krajowe, mecze międzypaństwowe i towarzyskie).
 17. Propozycja połączenia stref z najmniejszą ilością federacji, czyli 3 i 4 w jedną (ICCF 2015-015 ICCF Zonal Realignment) została odrzucona z nadzieją, że jeszcze jest szansa na aktywizację przedstawioną przez delegata z Indii. Prawdę mówiąc, gdyby uwzględnić głosy tylko zainteresowanych to propozycja byłaby zaakceptowana!
 18. Kongres większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2015-020 Honorary Member and Lifetime Achievement Awards formalizując w ten sposób proces realizowany do tej pory tradycyjnie ale nieformalnie. Stosowna zmiana w Statucie ICCF będzie dokonana.
 19. Kongres większością głosów zaakceptował propozycję ICCF 2015-028 Increasing the Timeliness of Manual Updates co powinno uporządkować wprowadzanie zmian w dokumentach ICCF.

========

wizytowka

Comments are closed.