Kongres ICCF 2017, Albena – Uroczyste otwarcie i najważniejsze decyzje

W poniedziałek 2017-09-04 o godz.09:30 nastąpiło uroczyste otwarcie kongresu. Na samym początku zgromadzonych uczestników powitali Petyo Marinov, delegat Bułgarii do ICCF, oraz Ruslan Yordanov, dyrektor sportowy kompleksu Albena. Urozmaiceniem był występ zespołu ludowego.

Następnie prezydent ICCF Eric Ruch wygłosił przemówienie otwierające kongres wspominając historię federacji bułgarskiej i jej zasługi dla szachów korespondencyjnych. Po wystąpieniu ogłosił 46 Kongres ICCF 2017 w Albenie za uroczyście otwarty. Po czym odegrano hymn ICCF.

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie medali i dyplomów za osiągnięcia (wyróżnienia honorowe ICCF oraz medalem Bertl von Massov, medale za mistrzostwa świata indywidualne i drużynowe, tytuły międzynarodowe, itd).

Mistrzowie świata – z lewej Leonardo Ljubicic a z prawej Fritz Baumbach. Pośrodku gospodarz Petyo Marinov.

Na Kongres ICCF 2017 w Bułgarii przygotowano medale i dyplomy również dla polskich zawodników, którzy zdobyli międzynarodowe tytuły.

 • IM Mariusz Broniek (potwierdzony 2017-03-31)
 • SIM Tadeusz Kubicki (potwierdzony 2017-04-10)
 • IM Piotr Mirkowski (potwierdzony 2017-07-07)

Medale zostaną wręczone w stosownym momencie po ich dotarciu do Polski.

Na tegorocznym kongresie jest reprezentowane w zasadzie wszystkie 56 federacji (23 delegatów fizycznie obecnych, 7 proxy, 26 online), gdyż praktycznie wszystkie mogą uczestniczyć w głosowaniu, chociażby za pośrednictwem strony ICCF. Większość propozycji do głosowania została umieszczona z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Z zestawienia wyników głosowań wynika, że ze sposobności głosowania online skorzystało 8 federacji spośród 26, a w jednym przypadku nawet 9.

W kongresie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym również mistrzowie świata. W 2013 roku w Krakowie była ich rekordowa liczba 6, tym razem jest dwóch – Fritz Baumbach (11.MŚ 1983-1989) oraz Leonardo Ljubičić (28.2013-2017). Co ciekawe mistrzowie świata mogą nie tylko uczestniczyć z głosem doradczym, ale również reprezentować jakąkolwiek federację na kongresie z głosem stanowiącym, jeśli tylko otrzymają stosowne pełnomocnictwo (tzw. proxy).

Najważniejsze decyzje

 1. Kongres jednogłonie zaakceptował propozycję ICCF 2017-001 Approve the 2016 Congress Minutes. Jak zwykle Per miał zastrzeżenia, ale że nie przesłał uwag w stosownym czasie oraz nie oddał głosu więc nie zostało to uwzględnione. Wynik głosowania 37-0-19 (za-przeciw-wstrzymujący się; te ostatnie uwzględniają również tych co nie głosowali; głosy wstrzymujące się nie mają znaczenia i nie liczą się w głosowaniu).
 2. Kongres jednogłonie zaakceptował wniosek Indonezji o przyjęcie (2017-002 New Member Federation Application- Indonesia). Wynik głosowania 38-0-18 (za-przeciw-wstrzymujący się) i tym samym Indonezja została nowym członkiem ICCF. Yosua Sitorius, delegat Indonezji do ICCF, otrzymał brawa.
 3. Kongres zawiesił Tunezję w prawach członkowskich (2017-033 Member Federation – Dismissal – Tunisia), która nie płaciła składek i nie było żadnego kontaktu z federacją.  Wynik głosowania 33-1-22 (przeciwko byli Holendrzy). Jeśli nie ureguluje spraw to zostanie wykluczona z ICCF.
 4. Zmiana w przepisach turniejowych – zwycięzca pucharu świata otrzyma tytuł SIM (2017-025 Award SIM Title to ICCF World Cup Winner). Wynik głosowania 27-7-22.
 5. Niestety nie zaakceptowano mojej propozycji (2017-028 Title System for Chess 960 to be Integrated into Regular Chess Events) uzyskiwania norm na tytuły międzynarodowe w turniejach w szachy 960  (oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków). Tak więc szachy 960 nadal pozostaną w zaniku podobnie jak turnieje rozgrywane za pośrednictwem poczty. Wynik głosowania 8-28-20.
 6. Kongres zaakceptował medale dla tytułów ICCF Ekspert i Mistrz (2017-019 Awarding Medals for CCE/CCM Titles). Wynik głosowania 30-6-20. Zawodnicy będą mogli sami nabyć medal odpłatnie (około 5-10 EUR plus koszty wysyłki).
 7. Kongres jednogłośnie zaakceptował powierzenie federacji holenderskiej organizacji 22 Pucharu Świata.
 8. Kongres zaakceptował połączenie 8 dokumentów ICCF w jeden (2017-022 Combining 8 ICCF Rule Documents into 1). Wynik głosowania 22-11-23. Pozwoli to na szukanie stosownego przepisu w jednym dokumencie zamiast w 8 różnych (Przepisy turniejowe [1], Podręcznik sędziego-serwer [2] i poczta [3], Przepisy gry – serwer [4] i poczta [5], Wytyczne do przepisów gry [6], Podręcznik organizatora [7], Kodeks zachowania [8]). Wobec powyższego druga propozycja 021 (2017-021 Move All Playing Rules Only Described in the TD Manuals to the Playing Rules) stała się bezprzedmiotowa.
 9. Moja propozycja rozszerzenia stosowania Tablic Nalimova na końcówki 7-bierkowe (2017-030 To Extend Usage of Nalimov TB up to 7-man) przegrała nieznacznie. Wynik głosowania 14-18-24. Część delegatów zapewne dała się zwieść Austinowi Lockwoodowi, który twierdził że tablice 7-bierkowe nie są (i nie będą) dostępne na serwerze ICCF, są tylko w jednym miejscu na Uniwersytecie Łomonosowa. Tak, to prawda, ale niepełna, czyli półprawda. W projekcie wyraźnie zaznaczyłem, że pozycje 6-bierkowe stosowane przez ICCF też nie znajdują się na naszym serwerze tylko korzystamy z pośrednictwa firmy Convecta, z którą ICCF podpisało kontrakt. W zasadzie na serwerze ICCF są zaimplementowane tablice 7-bierkowe (a konkretnie funkcja odwołująca się do nich), na co przedstawiłem dowód. Znaczy to mniej więcej tyle, że są to te same tablice 7-bierkowe Łomosova co na uniwersytecie i to właśnie do nich jest odwołanie. Ale nikt tym się nie przejął.
 10. Ciekawe, bo kongres zaakceptował propozycję zniesienia zasady 50 posunięć w pozycjach 7-bierkowych (2017-015 Eliminate 50-Move Rule when a 7-Piece Ending is Present). Wynik głosowania 25-13-18. Tak więc na upartego będzie można rozegrać partię z matem w 549 posunięciach (1n1k4/6Q1/5KP1/8/7b/1r6/8/8 w – -)! Do najbliższego bicia, czyli przejścia do końcówki 6-bierkowej jest 509 posunięć. Oczywiście o ile turniej nie ma daty zakończenia. Ale w razie określonej daty zakończenia turnieju można w analizie wnioskować o wygraną i zostanie to automatycznie zaakceptowane, jak wykazałem to w mojej propozycji kongresowej (2017-030). Wkrótce postaram się przygotować wpis o bazie końcówek.
 11. Delegaci zaakceptowali cudaka jakim jest strefa światowa (2017-014 Establishment of ICCF World Zone). Wynik głosowania 31-7-18. Oznacza to połączenie dwóch stref, strefy 2 (Ameryka Łacińska) i strefy 3 (Ameryka Północna / Pacyfik). Lepiej by brzmiała nazwa „Ameryka/ Pacyfik”. Właściwie sytuacji nie ratuje nawet podział na dwie strefy Europa i Reszta Świata.

Komplet wyników głosowania (za-przeciw-wstrzymujący się) nad tegorocznymi propozycjami kongresowymi przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp Nr Nazwa propozycji kongresowej Wynik T/N
1 2017-001 Approve the 2016 Congress Minutes 37-0-19 Tak
2 2017-002 New Member Federation Application- Indonesia 38-0-18 Tak
3 2017-033 Member Federation – Dismissal – Tunisia 33-1-22 Tak
4 2017-016 Clarifying the Status of Isolated Players 35-3-18 Tak
5 2017-023 Allow Member Federations to have 210 Games Each Year — Free of Charge 25-13-18 Tak
6 2017-012 Games in National Events to Count Towards the IA Title 19-20-17 NIE
7 2017-024 Count ICCF Free Matches to TD`s Qualification for IA Title 25-8-22 Tak
8 2017-025 Award SIM Title to ICCF World Cup Winner 27-7-22 Tak
9 2017-032 Title Norms – 70th Final of European Individual Championships – Postal 35-1-20 Tak
10 2017-028 Title System for Chess 960 to be Integrated into Regular Chess Events 8-28-20 NIE
11 2017-019 Awarding Medals for CCE/CCM Titles 30-6-20 Tak
12 2017-031 Improve the Player Experience for Tournament Registration and Entry 32-4-20 Tak
13 2017-009 Credit Card Module or Alternative Payment System 37-0-19 Tak
14 2017-011 Approve Services Committee Budget for 2018 37-0-19 Tak
15 2017-003 Allow Congress to Fix Known Problems 39-1-15 Tak
16 2017-022 Combining 8 ICCF Rule Documents into 1 22-11-23 Tak
17 2017-021 Move All Playing Rules Only Described in the TD Manuals to the Playing Rules zobacz 022
18 2017-007 Delete Unnecessary Sentence from TR 5.1 38-8-18 Tak
19 2017-008 Clarifying Player Eligibility 28-10-18 Tak
20 2017-034 Two Clarifications for the Playing Rules – Server 30-6-20 Tak
21 2017-006 One Team per Team Captain 33-5-18 Tak
22 2017-004 When an Active Player Fails to File an Adjudication Claim 38-1-16 Tak
23 2017-027 Claims in Cases of Withdrawal 33-3-20 Tak
24 2017-030 To Extend Usage of Nalimov TB up to 7-man 14-18-24 NIE
25 2017-015 Eliminate 50-Move Rule when a 7-Piece Ending is Present 25-13-18 Tak
26 2017-005 Simplifying Adjudication/Cancellation Procedures 38-0-18 Tak
27 2017-029 Alleviating the Draw Offer Rule 27-8-21 Tak
28 2017-017 Proposal Regarding Live Transmission of Moves 19-15-22 Tak
29 2017-014 Establishment of ICCF World Zone 31-7-18 Tak
30 2017-013 Regulating Zonal Membership Changes 31-2-23 Tak
31 2017-018 Use of the Online Voting System Should Not be Compulsory 20-16-20 Tak
32 2017-026 Increase ICCF Governance of Member Organisations 19-15-22 NIE (min 2/3 = 23)

Powyższe informacje zostaną uzupełnione lub skorygowane w miarę pozyskiwania kolejnych informacji i szczegółów, a bardziej obszerne zagadnienia zostaną opisane osobno.

===


===

Mariusz Wojnar, Delegat Polski do ICCF

Comments are closed.