R E G U L A M I N nr 7

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE W KOMISJI SZACHOWEJ GRY KORESPONDENCYJNEJ GRY

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

 

I. Przepisy ogólne.

7.1. Nakładanie kar na członków Komisji za przewinienia dyscyplinarne ma spełniać cele wychowawcze, wdrażać do przestrzegania zasad fair play i norm obowiązujących w grze korespondencyjnej w szachy.

7.2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia przewinienia dyscyplinarnego, niezależnie od innego postępowania toczącego się przeciwko obwinionemu poza ruchem szachowym.

7.3. Sprawy dyscyplinarne rozpoznają Sąd Koleżeński i Zarząd Komisji, w zakresie ustalonym przepisami o ich właściwości.

7.4. Wszystkie decyzje dyscyplinarne powinny zapadać zgodnie z zasadą jawności postępowania. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Orzeczenia drugiej instancji są ostateczne.

7.5. Za jedno przewinienie można orzec tylko jedną zasadniczą karę dyscyplinarną, o ile dalsze postanowienia niniejszego regulaminu dyscyplinarnego nie stanowią inaczej.

7.6. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie pięciu lat od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (przedawnienie orzekania kar).

7.7. Juniorzy do ukończenia osiemnastego roku życia - nie ponoszą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Za przewinienia dyscyplinarne popełnione przez juniorów - sędzia rozgrywek stosuje środki wychowawcze, a w ostateczności kary porządkowe, określone w Regulaminie nr3.

 

II. Przewinienia dyscyplinarne.

7.8. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie przez członka Komisji (zawodnika, sędziego, działacza) norm etycznych obowiązujących w sporcie, naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz zaniedbanie wykonania dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków, jeśli czyn ten pozostawał w związku z grą korespondencyjną w szachy oraz działalnością Komisji i jej ogniw terenowych.

7.9. Za przewinienia mniejszej wagi, nie uzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego - sędzia rozgrywek stosuje kary porządkowe, określone w Regulaminie nr 3.

 

III. Sąd Koleżeński.

7.10. W sprawach dyscyplinarnych orzekają:

1) Sąd Koleżeński - w pierwszej instancji,

2) Zarząd Komisji - w drugiej instancji.

7.11. Członków orzekających Sądu Koleżeńskiego w ilości 5-12 osób wybiera Zjazd Działaczy Komisji.

7.12. Sąd Koleżeński pierwszej instancji orzeka w składzie trzyosobowym, zwykłą większością głosów.

7.13. Członkowie orzekający w Sądzie Koleżeńskim są niezawiśli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego. Przegłosowany członek orzekający może złożyć swoje zdanie odrębne do akt sprawy.

7.14. Sąd Koleżeński bierze z urzędu pod uwagę dotychczasową karalność dyscyplinarną obwinionego członka Komisji.

7.15. W przypadku wątpliwości odnośnie dowodów winy Sąd Koleżeński stosuje zasadę do-mniemanej niewinności obwinionego. Sąd Koleżeński pierwszej instancji orzeka w sprawie kary dyscyplinarne określenie w niniejszym regulaminie lub oddala wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

7.16. Zarząd Komisji utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie, uchyla je względnie zmienia orzeczenie Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji. Decyzja zapada większością 2/3 głosów.

 

IV. Kary dyscyplinarne.

7.17. Karami dyscyplinarnymi są kary zasadnicze i kary dodatkowe (pieniężne).

7.18. Kary dodatkowe orzeka Sąd Koleżeński obligatoryjnie obok kar zasadniczych tylko w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.

7.19. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi są:

a) nagana,

b) nagana z ostrzeżeniem,

c) dyskwalifikacja zawodnika do prowadzenia gry w szachowych rozgrywkach korespondencyjnych (krajowych,

międzynarodowych i międzypaństwowych) na okres od lat dwóch do lat pięciu,

d) dyskwalifikacja działacza szachowego do pełnienia funkcji kierownika turnieju, sędziego lub kapitana drużyny względnie innych funkcji organizacyjnych w organach za-rządu lub jego zespołach roboczych na okres od lat dwóch do lat pięciu,

e) zawieszenie zawodnika lub działacza szachowego w prawach członka Komisji na o-kres od lat dwóch do lat pięciu,

f) skreślenie zawodnika lub działacza szachowego z listy członków Komisji.

7.20. Dodatkową karą dyscyplinarną jest kara pieniężna na rzecz Komisji. Karę tę orzeka Sąd Koleżeński w następujących przypadkach:

a) wycofania się zawodnika z gry bez powiadomienia o tym partnerów, sędziego i kapitana drużyny,

b) nie przesłania sędziemu po zakończeniu turnieju zestawienia wyników zakończonych partii oraz odłożonych pozycji do oceny.

7.21. Nie zapłacenie prawomocnie orzeczonej kary pieniężnej w ciągu trzech miesięcy spowoduje zawieszenie ukaranego w prawach członka Komisji do czasu zapłacenia kary pieniężnej, a jeśli w sprawie orzeczono karę okresowej dyskwalifikacji - to bieg terminu tej kary dyskwalifikacji rozpocznie się dopiero od daty dokonania zapłaty kary pieniężnej.

7.22. W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku takich samych przewinień, w różnych turniejach przez tego samego obwinionego, Sąd Koleżeński może przejąć te sprawy do łącznego rozpoznania i orzec jedną zasadniczą karę dyscyplinarną.

7.23. Za ciężkie przewinienia dyscyplinarne Sąd Koleżeński może obok kary okresowej dyskwalifikacji orzec również karę zawieszenia w prawach członka Komisji na czas trwania dyskwalifikacji.

7.24. Karę skreślenia z listy członków Komisji Sąd Koleżeński orzeka za szczególnie ciężkie przewinienia dyscyplinarne.

 

V. Rejestr kar dyscyplinarnych.

7.25. Prawomocne orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, zasądzające kary dyscyplinarne podlegają wpisaniu do rejestru kar dyscyplinarnych. Kary te podaje się również do wiadomości wszystkich członków w komunikatach Komisji.

7.26. Zatarcie kar w rejestrze następuje z urzędu po upływie pięciu lat, licząc od dnia pierwszego stycznia, po roku, w którym prawomocnie orzeczono kary nagany lub nagany z ostrzeżeniem a w stosunku do kar okresowej dyskwalifikacji (zawieszenia)

- od dnia pierwszego stycznia, po roku, w którym zakończyła się kara okresowej dyskwalifikacji (zawieszenia).

7.27. Kara dyscyplinarna skreślenia z listy członków Komisji - nie podlega zatarciu w rejestrze kar dyscyplinarnych.

7.28. Rejestr kar dyscyplinarnych prowadzi przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

 

VI. Postępowanie dyscyplinarne.

7.29. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna rzecznik dyscyplinarny Komisji.

7.30. Prawo żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przysługuje wszystkim człon-kom Komisji, jeśli dysponują odpowiednio udokumentowanym uzasadnieniem.

7.31. Żądanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przesyła się rzecznikowi dyscyplinarnemu w dwóch egzemplarzach.

Powinno ono w szczególności zawierać:

a) imię i nazwisko wnioskodawcy, jego funkcję oraz dokładny adres,

b) imię i nazwisko obwinionego, jego numer ewidencyjny oraz dokładny adres,

c) dokładny i możliwie wyczerpujący opis stanu faktycznego popełnionego przewinienia dyscyplinarnego z powołaniem się na załączone dowody rzeczowe,

d) wnioskowaną karę dyscyplinarną.

e) datę oraz podpis wnioskodawcy.

7.32. Rzecznik dyscyplinarny - po otrzymaniu żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarne-go - nadaje sprawie niezwłocznie właściwy bieg. Kopię wniosku dyscyplinarnego otrzymuje obwiniony oraz osoba żądająca wszczęcia tego postępowania. W przypadku od-mowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego - zainteresowanemu służy prawo wniesienia zażalenia do Zarządu Komisji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji rzecznika dyscyplinarnego.

7.33. Obwiniony może przybrać obrońcę w sprawie, spośród członków Komisji. Obrońca podejmuje się obrony obwinionego honorowo i na zasadzie dobrowolności. Obwiniony powiadamia przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego o fakcie przybrania obrońcy w sprawie.

7.34. Członkowie orzekający w sprawie nie mogą podjąć się obrony obwinionego.

7.35. Obwiniony (obrońca) obowiązany jest powiadomić przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku - korespondencję zwrotną, wysłaną do obwinionego, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

7.36. Obwiniony (obrońca) obowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia doręczenia obwinionemu kopii wniosku dyscyplinarnego - do ustosunkowania się to tego wniosku, jak i do przytoczenia wszelkich dowodów, mogących obalić zarzuty postawione we wniosku dyscyplinarnym. Nie ustosunkowanie się obwinionego (obrońcy) do wniosku dyscyplinarnego - nie wstrzymuje biegu wszczętego postępowania dyscyplinarnego. Wszelkie wnioski obrony przesyła się przewodniczącemu Sądu Kole-żeńskiego w dwóch egzemplarzach (kopie tych wniosków otrzymuje rzecznik

dyscyplinarny).

7.37. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego wyznacza skład osobowy Sądu spośród członków orzekających i przekazuje im akta w celu rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia dyscyplinarnego.

7.38. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji przysługuje ukaranemu (obrońcy) prawo wniesienia odwołania w

nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca, licząc od dnia doręczenia orzeczenia dyscyplinarnego. Odwołanie wnosi się do przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w dwóch egzemplarzach (kopę odwołania otrzymuje rzecznik dyscyplinarny).

7.39. Orzeczenie dyscyplinarne Zarządu Komisji nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczne.

 

VII. Rzecznik dyscyplinarny.

7.40. Rzecznik dyscyplinarny jest organem Zarządu Komisji. Zalecenia Zarządu Komisji są dla rzecznika dyscyplinarnego wiążące.

7.41. Rzecznik dyscyplinarny jest z urzędu uprawiony:

a) do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach, w których to postępowa-nie okaże się konieczne,

b) do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko każdemu członkowi Komisji,

c) do zaskarżenia orzeczeń dyscyplinarnych Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji.

7.42. Rzecznik dyscyplinarny jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie dyscyplinarne w szachowej grze korespondencyjnej i składa Zarządowi Komisji okresowe sprawozdania ze swojej działalności dyscyplinarnej.

 

VIII. Przepisy przejściowe i końcowe.

7.43. Nadzór nad orzecznictwem dyscyplinarnym sprawuje Zarząd Komisji.

7.44. Zarząd Komisji ustala wiążącą wykładnię postanowień niniejszego regulaminu. Wykładnia Zarządu Komisji uzyskuje moc obowiązującą, z chwilą ogłoszenia jej w Komunikacie Komisji.

7.45. Nie zakończone sprawy dyscyplinarne z wniosków wniesionych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu dyscyplinarnego - prowadzone będą nadal według dotychczasowych przepisów.

7.46. Sprawy dyscyplinarne wniesione po wejściu w życie niniejszego regulaminu, ale obejmujące przewinienia popełnione przed jego wejściem w życie - prowadzone będą według przepisów niniejszego regulaminu dyscyplinarnego. Przy orzekaniu kar w tych sprawach należy jednakże stosować kary, określone w dotychczasowych przepisach, jeśli będą dla obwinionego łagodniejsze.

7.47. Akta spraw dyscyplinarnych przechowuje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przez okres lat sześciu, a następnie przekazuje je do Archiwum Komisji.