R E G U L A M I N nr 6

ZASADY POWOŁYWANIA I UPRAWNIENIA SĘDZIÓW SZACHOWEJ GRY KORESPONDENCYJNEJ

 

I. Nadawanie tytułów sędziowskich.

6.1. Nadaje się następujące tytuły sędziowskie: arbiter międzynarodowy ICCF, sędzia klasy państwowej oraz sędzia klasy I i II.

6.2. Tytuł arbitra międzynarodowego nadawany jest przez ICCF osobom spełniającym wymogi określone przepisami tej federacji. Z wnioskami o nadanie tytułu arbitra międzynarodowego ICCF szachistom polskim występuje Zarząd Komisji.

6.3. Tytuł sędziego klasy państwowej i sędziego klasy I nadaje Zarząd Komisji na wniosek Zespołu Sędziów.

6.4. Tytuł sędziego klasy II nadają zarządy Sekcji. Uchwała o nadaniu tytułu sędziego klasy II wymaga zarejestrowania przez przewodniczącego Zespołu Sędziów.

6.5. Tytuły sędziowskie w myśl p. 6.3 i 6.4 nadaje się po odpowiednim przeszkoleniu kandydatów i złożeniu przez nich egzaminu sędziowskiego. Programy szkolenia sędziów i pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów ustala Zespół Sędziów. Komisje egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów klasy państwowej i I wyznacza Zespół Sędziów. Komisje egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów klasy II powołują za zgodą przewodniczącego Zespołu Sędziów zarządy Sekcji.

6.6. Tytuł sędziego klasy państwowej może otrzymać osoba posiadająca tytuł sędziego klasy I w grze korespondencyjnej, prowadząca (jako sędzia, kierownik turnieju, lub kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach międzynarodowych) rozgrywki korespondencyjne przez okres sześciu lat. Wskazane jest aby kandydat na sędziego klasy państwowej miał I, lub wyższą klasę sędziowską w grze bezpośredniej i znał przynajmniej jeden język obcy.

6.7. Tytuł sędziego klasy I może otrzymać osoba posiadająca tytuł sędziego klasy II w grze korespondencyjnej lub bezpośredniej, prowadząca rozgrywki korespondencyjne przez okres czterech lat.

6.8. Tytuł sędziego klasy II może otrzymać osoba prowadząca przy odpowiedniej konsultacji sędziego gry korespondencyjnej klasy I lub wyższej rozgrywki korespondencyjne przez okres dwu lat.

II. Zespół Sędziów

6.9. Zarząd Komisji powołuje Zespół Sędziów, który działa zgodnie z rozdz.IV Regulaminu nr 1.

6.10. Zespół Sędziów podejmuje decyzje w sprawie interpretacji przepisów Regulaminu nr 3, rozstrzyga w nieuregulowanych regulaminem sprawach dotyczących przepisów gry korespondencyjnych w turniejach krajowych, wykonuje czynności przewidziane w p. 6.3, 6.4 i 6.5 niniejszego regulaminu, powoduje komisje do oceny partii w myśl p. 2.26 Regulaminu nr 2, wnioskuje wprowadzenie zmian i poprawek do regulaminu gry korespondencyjnej.

6.11. Dla opracowania określonych zagadnień, względnie przygotowanie projektów decyzji, przewodniczący Zespołu może powoływać odpowiednie grupy robocze.

6.12. Zespół Sędziów zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Zespół Sędziów podejmuje decyzje w obecności minimum 50% członków zespołu. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

III. Uprawnienia do prowadzenia rozgrywek

6.13. Do prowadzenia finałów i półfinałów indywidualnych mistrzostw Polski seniorów, finałów mistrzostw Polski kobiet, akademickich i młodzieżowych, I ligi drużynowych mistrzostw Polski oraz turniejów równorzędnych, jak też do pełnienia funkcji kapitana reprezentacji olimpijskiej i reprezentacji Polski w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich ICCF uprawnieni są sędziowie klasy państwowej i międzynarodowej.

6.14. Do prowadzenia rozgrywek eliminacyjnych do mistrzostw Polski seniorów, kobiet, akademickich i młodzieżowych, II i III ligi drużynowych mistrzostw Polski, turniejów o mistrzostwo okręgów, oraz turniejów równorzędnych, jak też pełnienia funkcji kapitanów drużyn w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych nie wymienionych w p.6.13 tego regulaminu uprawnieni są sędziowie klasy II i wyższej.

6.15. Powierzenie, w drodze wyjątku, prowadzenia rozgrywek wymienionych w p. 6.13 i 6.14 osobie nie posiadającej odpowiednich uprawnień formalnych wymaga uprzedniej akceptacji przewodniczącego Zespołu Sędziów.

IV. Zakres czynności sędziów.

6.16. Przed rozpoczęciem rozgrywek, sędzia ma obowiązek sprawdzić, czy zgłaszający się zawodnicy posiadają uprawnienia do gry i czy dopełnili obowiązujących formalności (wpłata wpisowego, przedłożenie odpowiednich dokumentów) oraz zadbać o to, aby uczestnicy rozgrywek otrzymali informacje zgodnie z p.2.23 Regulaminu nr 2.

6.17. W czasie trwania rozgrywek sędzia wyjaśnia wątpliwości zawodników odnośnie przepisów gry, przestrzega aby ich uczestnicy ściśle stosowali się do obowiązujących regulaminów i zasad fair play, rozstrzyga kwestie sporne między zawodnikami, stwierdza przypadki przekroczenia czasu do namysłu, podejmuje decyzje o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania turnieju i inne jakie uzna za konieczne dla prawidłowego przebiegu gry, oraz o skreśleniu z rozgrywek zawodników naruszających przepisy regulaminowe, stosuje, lub wnioskuje o zastosowanie sankcji, ocenia partie niezakończone (za wyjątkiem partii z turniejów wymienionych w p. 2.26 Regulaminu nr 2).

6.18. Po zakończeniu rozgrywek sporządza zestawienie wyników oraz przygotowuje wnioski i nadanie kategorii i powiadamia (lub zleca powiadomienie) zawodników o rezultatach rozgrywek.