R E G U L A M I N nr 5

ZASADY RANKINGU W SZACHOWEJ GRZE KORESPONDENCYJNEJ

 

I. Zasady ogólne.

5.1. Zmienną oceną rankingową Komisji objęci są szachiści korespondencyjni posiadający minimum kategorię Ic. Niezależnie od wyniku rankingowego, jaki zawodnik uzyskuje w rozgrywanych turniejach, za oceniany okres otrzymuje on ranking roczny, z którym publikowany jest na Liście Rankingowej KSzGK według stanu na 1 stycznia każdego roku.

5.1.1. Sekcje Szachowe Gry Korespondencyjnej mogą prowadzić własne listy ocen klasyfikacyjne zawodników z kategoriami okręgowymi do kategorii IIc+ włącznie. Oceny te nie są jednak brane pod uwagę do obliczeń norm klasyfikacyjnych, ani zmiennych ocen rankingowych zawodników kategorii centralnych.

Baza danych stanowiąca podstawę tych obliczeń musi być zgodna z systemem rankingowym KSzGK i PZSzach.

5.2. Celem rankingu jest:

- określenie aktualnej siły gry ocenianych zawodników,
- porównanie siły gry zawodników nie mających możliwości uczestnictwa w tych samych turniejach.
- stworzenie obiektywnych podstaw do ustalenia norm klasyfikacyjnych na kategorie szachowe w grze korespondencyjnej.

5.3. Podane na liście oceny rankingowe stanowią podstawę do obliczeń norm na kategorie szachowe, zgodnie z Regulaminem nr 4.

5.4. Mężczyźni i kobiety objęci są jednakową skalą ocen.

5.5. Lista rankingowa zestawiona jest oddzielnie dla zawodników aktywnych (lista A) i nieaktywnych (lista B).

5.6. Na liście A figurują zawodnicy, którzy w ciągu 7 kolejnych lat rozegrali co najmniej 6 partii podlegającej ocenie.

5.7. Zawodnik figurujący na liście A, nie wykazujący się wymaganą aktywnością (6 partii w ciągu 7 lat), zostanie uznany za nieaktywnego i przeniesiony na listę B z zachowaniem punktacji rankingowej podanej na ostatniej liście A. Sporządzający listę rankingową może odstąpić od tej zasady, o ile otrzyma informację o uczestnictwie danego zawodnika w rozgrywkach, które będą podlegały ocenie.

5.8. Ocenie rankingowej podlegają także partie rozegrane w innych turniejach w trakcie zdobywania kategorii kwalifikującej zawodnika do wpisu na listę rankingową.

5.9. Do obliczeń rankingu rocznego rezultatów z rozgrywek międzynarodowych, przyjmuje się rankingi z listy ICCF. Zawodnik polski nie mający rankingu ICCF przyjmowany jest z rankingiem krajowym.

II. Zasady obliczenia rankingu w poszczególnych turniejach.

5.10. W przypadku zawodnika ocenianego posiadającego ocenę rankingową wyższą o ponad 300 pkt. od oceny rankingowej przeciwnika - należy za ocenę rankingową przeciwnika przyjmować ocenę rankingową ocenianego zawodnika pomniejszoną o 300 pkt.

5.11. W przypadku zawodnika ocenianego posiadającego ocenę rankingową niższą o ponad 400 pkt. od oceny rankingowej przeciwnika - należy za oceną rankingową przeciwnika przyjmować oceną rankingową ocenianego zawodnika powiększoną o 400 pkt.

5.12. Postanowienia punktów 5.10 i 5.11 mają zastosowanie wyłącznie przy obliczaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zawodnika.

5.13. Ocenę rankingową uzyskaną przez zawodnika w danym turnieju oblicza się według poniższego wzoru:

Rn = Ro + DR

gdzie: Rn - nowa roczna ocena klasyfikacyjna

Ro - aktualna ocena klasyfikacyjna zawodnika, według bieżącej listy rankingowej KSZGK lub listy PZSzach (dla zawodników nie mających rankingu KSzGK)

DR - przyrost (strata) rankingu rocznego.

5.14. Przyrost (stratę) rankingu rocznego oblicza się z kolei według następującej zależności:

DR = m. x [ - Ro ]

gdzie: m. - mnożnik obliczania zmian rankingu rocznego ustalony z formuły:

m. = 1 - e

gdzie: e - podstawa logarytmu naturalnego = 2.71828.....,

nr - liczba rozegranych partii, uwzględnionych w obliczeniach nowej oceny rocznej.

5.15. Wartości mnożników “m.” obliczenia zmian rankingu rocznego w zależności od liczby partii rozegranych, uwzględnionych w obliczeniach nowej oceny rocznej, “nr” przedstawia tabela 5.1.:


 

tabela 5.1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0.025

0.240

0.408

0.539

0.641

0.721

0.782

0.831

0.868

0.897

0.920

0.938

0.049

0.259

0.423

0.551

0.650

0.727

0.788

0.835

0.871

0.900

0.922

0.939

0.072

0.277

0.437

0.562

0.659

0.734

0.793

0.839

0.874

0.902

0.924

0.941

0.095

0.295

0.451

0.573

0.667

0.741

0.798

0.843

0.878

0.905

0.926

0.942

0.118

0.313

0.465

0.583

0.675

0.747

0.803

0.847

0.881

0.907

0.928

0.944

0.139

0.330

0.478

0.593

0.683

0.753

0.808

0.850

0.884

0.909

0.929

0.945

0.161

0.346

0.491

0.603

0.691

0.759

0.813

0.854

0.886

0.912

0.931

0.946

0.181

0.362

0.503

0.613

0.699

0.765

0.817

0.858

0.889

0.914

0.933

0.948

0.201

0.378

0.516

0.623

0.706

0.771

0.822

0.861

0.892

0.916

0.934

0.949

0.221

0.393

0.528

0.632

0.712

0.777

0.826

0.865

0.895

0.918

0.936

0.950

5.16. Nowa roczna ocena klasyfikacyjna obliczana jest z dokładnością do trzech miejsc znaczących po przecinku i następnie zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej według reguł obowiązującej w technice obliczeniowej.

5.17. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej otrzymują - po dokonaniu obliczeń - nową roczną ocenę klasyfikacyjną.

5.18. Zawodnicy utytułowani, którym w wyniku obliczeń nowa roczna ocena klasyfikacyjna przyjmuje wartość niższą niż ocena rankingowa zawodników Ic kategorii (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn), na liście ocen klasyfikacyjnych figurują z następującymi nowymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi:

- kobiety R = 1801 pkt.
- mężczyźni R = 2001 pkt.

5.19. Zawodnicy z Ic objęci zmiennym rankingiem rocznym, którym w wyniku obliczeń nowa roczna ocena klasyfikacyjna przyjmuje wartość niższą, niż ocena rankingowa zawodnika kategorii II (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn), na liście rankingowej figurują z następującymi nowymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi:

- kobiety R = 1601 pkt.
- mężczyźni R = 1801 pkt.

5.20. Zawodnicy krajowi nieutyłułowani nie posiadający zmiennej oceny rankingowej, posiadają stałą punktację rankingową - zgodnie z Regulaminem nr 4.

5.21. Roczną ocenę rankingową ustala się na podstawie wyników uzyskanych w turniejach krajowych o średnim rankingu co najmniej 1800 pkt. dla mężczyzn i 1600 pkt. dla kobiet oraz w turniejach międzynarodowych od klasy H wzwyż.

5.22. Do obliczeń rankingu rocznego dla danego zawodnika przyjmuje się średni ranking przeciwników obliczony z listy rankingowej obowiązującej w czasie rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku uczestnictwa zawodników nie mających rankingu KSzGK, do obliczeń przyjmuje się ich rankingi z gry bezpośredniej, obowiązujące w czasie rozpoczęcia rozgrywek korespondencyjnych.

III. Dodatkowe punkty rankingowe.

5.23. W ocenie rankingowej KSzGK ma zastosowanie dodatkowa punktacja rankingowa ustalona w sposób arbitalny, a mająca na celu:

- zapobieganie deflacji rankingu i unikanie wyrównania ocen klasyfikacyjnych,
- mobilizujące oddziaływanie na postawę zawodników w zawodach sportowych.

5.24. Do obliczonych, na podstawie wyników sportowych nowych rocznych ocen klasyfikacyjnych doliczone zostają punkty dodatnie i ujemne i dopiero ta ocena stanowi wartość nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zawodnika.


 

5.24.1. Punkty dodatnie

Zawodnik otrzymuje punkty dodatnie za znaczące osiągnięcia w turniejach wymienionych w tabeli 5.2 :

tabela 5.2

 

 

miej

sce / pun

kty

 

turniej

I

II

III

IV

V

finał mistrzostw świata
3/4 fin. mistrz.świata
1/2 fin. mistrz.świata
klasa M.
tur.o min. Rśr = 2450
tur.o Rśr = 2300 - 2449
tur.o Rśr = 2200 - 2299
Olimpiada - finał sz. 1-3
sz. 4-6
Olimpiada - półfinał sz. 1-3
sz. 4-6
Druż.M.Europy sz.1-3
sz.4-6
sz.7-12
finał mistrz.Polski
druż.mistrz.Polski I liga sz.1-3
sz.4-6

30
20
15
10
15
13
11
25
20
15
13
20
13
10
15
15
10

25
15
10
7
10
9
8
15
13
10
9
15
9
7
10
10
5

20
10
8
5
8
5
5
10
8
5
5
10
5
5
5
5

15
9
6
6
5
5

10
8
5
5

Za uzyskanie kategorii: GMc - 40 pkt.

IMc - 25 pkt.

Punkty za inne turnieje nie ujęte w wykazie ustali każdorazowo Zespół.

5.24.2. Punkty ujemne za milczące wycofanie się z turnieju - 25 pkt.

V. Ustalenia końcowe.

5.25. Materiały źródłowe stanowiące podstawę do obliczenia ocen rankingowych (sprawozdania, tabele, wnioski itp.) należy nadsyłać w 2 egz. do Zespołu w okresie do 1 miesiąca po ogłoszeniu oficjalnych wyników turniejowych, lecz nie później niż do 3 miesięcy od daty zakończenia turnieju. Odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne opracowanie tych materiałów spoczywa na sędziach danych rozgrywek.

5.26. W sprawach wątpliwych i nie ujętych w niniejszym regulaminie interpretacja należy do Zespołu, od którego służy odwołanie do Zarządu KSzGK.

5.27. Regulamin niniejszy dotyczy rozgrywek kończących się po 30.11.1995r.