R E G U L A M I N nr 4

ZASADY KLASYFIKACJI W GRZE KORESPONDENCYJNEJ W SZACHY

 

I. Zasady ogólne.

 

4.1. Postanowienia niniejszego regulaminu regulują wyłącznie warunki oraz tryb zdobywania i nadawania kategorii szachowych za wyniki sportowe w grze korespondencyjnej.

4.2. Kategorie i tytuły szachowe nadawane za wyniki w grze korespondencyjnej dzielą się na kategorie męskie i kobiece.

4.3. Ustala się następujące kategorie klasyfikacyjne szachistów korespondencyjnych (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn):

 

- międzynarodowe;

GMc - arcymistrz,

SIMc- starszy mistrz międzynarodowy,
IMc - mistrz międzynarodowy,


 - centralne;

Mc - mistrz krajowy,
Kc+ - kandydat na mistrza z pierwszą normą na Mc,
Kc - kandydat na mistrza,
Ic+ - kategoria pierwsza z pierwszą norma na Kc,
Ic - kategoria pierwsza,
IIc+ - kategoria druga z pierwszą normą na Ic,

 

- okręgowe;

II - kategoria druga,
III - kategoria trzecia,
IV - kategoria czwarta,
V - kategoria piąta,
bk - zawodnicy bez kategorii.

 

4.4. Kategorie wymienione w pkt. 4.2. nadawane są przez następujące jednostki organizacyjne:

- kategorie GMc, SIMc, IMc - ICCF,
- kategorie Mc, Kc, Ic - Zespół Klasyfikacji i Ewidencji KSzGK zwany dalej Zespołem,
- kategorie II,III,IV,V - Okręgowe Związki Szachowe, Sekcje Gry Korespondencyjnej.

4.5. Kategoria uzyskuje ważność z chwilą jej nadania i obowiązuje od czasu jej wypełnienia.

4.6. Kategorie nadawane są dożywotnio. W przypadku wymaganego dwukrotnego wypełnienia normy, między pierwszym a drugim wypełnieniem może upłynąć dowolny czas.

4.7. Kategorie II, III, IV i V, uzyskane w grze bezpośredniej są równoważne analogicznym kategoriom w grze korespondencyjnej.

4.8. Ranking KSzGK ma priorytet przed rankingiem z gry bezpośredniej. Zawodnikom gry bezpośredniej w przypadku braku rankingu KSzGK - uznaje się ranking zmienny PZSzach-FIDE. W przypadku braku rankingu zmiennego PZSz-FIDE otrzymują punktację stałą zależną od posiadanej kategorii zgodnie z tabelą 4.1

4.9. Kategorie nadaje się za jednokrotne lub dwukrotne wypełnienie normy klasyfikacyjnej, określonej zasadami niniejszego regulaminu.

a. Warunki uzyskania kategorii międzynarodowych (GMc, SIMc, IMc) określone są przepisami ICCF.
b. Warunkiem uzyskania kategorii centralnych ( Mc, Kc, Ic) jest dwukrotne wypełnienie określonej normy.
c. Warunkiem uzyskania pozostałych kategorii (II, III, IV, V) jest jednokrotne wypełnienie normy.

4.10. Norma klasyfikacyjna uważana jest za wypełnioną jedynie w przypadku, gdy klasyfikowany zawodnik uzyskał ją w wyniku rozegrania ustalonej minimalnej liczby partii w tym samym turnieju:

a. na kat. Mc, - minimum 11 partii z 11 różnymi partnerami (liczba partnerów może być mniejsza tylko w rozgrywkach z cyklu indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski),
b. na kat. Kc - minimum 10 partii z co najmniej 10 różnymi partnerami,
c. na kat. Ic  - minimum 9 partii z co najmniej 5 różnymi partnerami,

d. na kat. II, III, IV i V - minimum 6 partii z co najmniej 3 różnymi partnerami.

4.11. W rozgrywkach krajowych, w przypadku rozegrania mniejszej liczby partii, partie brakujące do wymaganego limitu traktowane będą jako przegrane. O ile pozostałe wymogi klasyfikacyjne będą w takim przypadku spełnione, to norma klasyfikacyjna będzie uznana za wypełnioną.

4.12. W przypadku, gdy liczba rozegranych partii jest większa niż wymagana w pkt. 4.9, można przy obliczeniu norm klasyfikacyjnych pominąć partie wygrane z tymi zawodnikami, których udział w rozgrywkach pogarsza średni ranking rozgrywek, pod warunkiem zachowania limitów partii. Zasada powyższa nie dotyczy partii remisowych lub przegranych, które obowiązkowo muszą być uwzględnione.

 

 

II. Obliczanie norm klasyfikacyjnych.

 

4.13. Klasyfikacja w grze korespondencyjnej oparta jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

4.14. Podstawą do obliczenia norm klasyfikacyjnych jest “średni ranking przeciwników-Rc” oraz “rankingowa ocena wyniku-Rp”.

4.15. Zawodników krajowych nie posiadających rankingu zmiennego, obowiązują stałe oceny rankingowe wynikające z posiadanych kategorii szachowych, które przedstawia tabela 4.1.

 

tabela 4.1

Ranking stałyklasyfikacyjny

 

 

Mężczyźni

Kobiety

M

K+
K

I+
I

II+
II
III
pozostałe

2300

2250
2200

2100
2000

1900
1800
1600
1400

2100

2050
2000

1900
1800

1700
1600
1400
1300

 

Kategorie z gry bezpośredniej II++, I++, K++  uznaje się równoważne odpowiednio I, K, M

 

4.16. Średnie rankingi turnieju i normy klasyfikacyjne ustala się według stanu danych klasyfikacyjnych w dniu rozpoczęcia rozgrywek.

 

4.17. W zależności od średniego rankingu turnieju krajowego ustala się następujące kategorie turniejów korespondencyjnych z możliwością zdobycia norm i tytułów centralnych.

 

Kategoria

Średni ranking turnieju

Możliwenormycentralne

Mężczyźni

Kobiety

A

2151-+

2051-+

Ic, Kc, Mc

B

1951-2150

1851-2050

Ic, Kc

C

1751-1950

1651-1850

Ic

D

poniżej-1751

Poniżej-1651

Brak norm centralnych

 

4.18. Średnie oceny rankingowe rozgrywek międzynarodowych, w których nie ma normy na IMc, ustala się:

- półfinały Pucharu ICCF - 2199 pkt.
- eliminacje Pucharu ICCF - 1800 pkt.
- rozgrywki eliminacyjne mistrzostw świata (WT i EU):
- klasa M. - 2199 pkt.
- klasa H - 1999 pkt.
- klasa I - 1800 pkt.
- klasa II - 1600 pkt.
- klasa III - 1400 pkt.
- turnieje tematyczne - 1600 pkt.

Natomiast w turniejach z normą na GMc, SIMc lub IMc przyjmuje się rankingi i normy podane przez Komisję Klasyfikacji ICCF według danych obowiązujących w dniu ich rozpoczęcia.

 

4.19. Średnie oceny rankingowe innych rozgrywek międzynarodowych ICCF będą ustalane każdorazowo przez Zespół, przy zachowaniu zasady uznawania wyłącznie zmiennego rankingu ICCF fixed, tj policzonego z przynajmniej 30 partii. Do rankingów ICCF innych od zmiennego ma zastosowanie art. 4.45. W obliczeniach będą pomijani zawodnicy z nadanym stałym rankingiem turniejowym zależnym od klasy turnieju określonej w przepisach rankingowych ICCF.

 

4.20. Turnieje międzynarodowe przyjmowane do klasyfikacji muszą być oparte na regulaminach ICCF i zgłoszone przed ich rozpoczęciem.

 

4.21. Za jednokrotne wypełnienie normy na daną kategorie uważa się osiągnięcie wyniku punktowego którego ocena rankingowa Rp spełnia wymóg odpowiedni dla danej kategori lub tytułu. Minimalne oceny rankingowe (Rpmin ) niezbędne do zaliczenia normy przedstawia tabela 4.2.

tabela 4.2

Rpnakategorię

 

Męską

Kobiecą

 

Mc
Kc
Ic
II
III
IV
V

2400
2200
2000
1800
1550
1300
1050

2200
2000
1800
1600
1350
1150
1000

4.22. Średni ranking przeciwników Rc jest ilorazem sumy punktów rankingowych wszystkich przeciwników oraz ich liczby:gdzie:

jest sumą punktów rankingowych wszystkich przeciwników w turnieju,

n - liczba przeciwników (liczba partii w turnieju jednokołowym)

Otrzymaną wartość punktową zaokrągla się matematycznie do liczby całkowitej.

 

4.23. Partie wygrane walkowerem nie są brane pod uwagę do obliczeń dla celów klasyfikacyjnych z wyjątkiem drużynowych mistrzostw Polski.

4.24 Ocenę rankingową wyniku Rp, osiągniętą w dowolnych rozgrywkach, oblicza się następująco:

 

 gdzie:

DR – przyrost oceny zależny od wyniku w turnieju

Ri - ranking każdego i-tego przeciwnika,

n - liczba rozegranych partii (liczba przeciwników w turnieju jednokołowym)

W - suma wygranych partii (bez wygranych walkowerem), lub suma zdobytych

punktów w turnieju ocenianym,

P - suma przegranych partii lub suma straconych punktów w turnieju ocenianym.

 

4.25. Przy ustalaniu wyniku rankingowego zawodnika, wartość R zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej, końcówkę 0,5 do 1.

4.26. Ocena rankingowa wyniku Rp może być obliczona również z następującej zależności:

Rp = Rc+ DR

 

4.27. Wartość DR w zależności od osiągniętego w turnieju wyniku punktowego (W - P) (tj. liczby plusów) i liczby rozegranych partii zestawione są w tabeli 4.3.

 

 

tabela 4.3.

 

Wynikpkt

LICZBA ROZEGRANYCH PARTII

Wynikpkt

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0

-343

-350

-356

-360

-364

-367

-369

-371

-373

-375

-376

-378

-379

0

˝

-286

-300

-311

-320

-327

-333

-338

-343

 

 

 

 

 

˝

1

-229

-250

-267

-280

-291

-300

-308

-314

 

 

 

 

 

1

-171

-200

-222

-240

-255

-267

-277

-286

 

 

 

 

 

2

-114

-150

-178

-200

-218

-233

-246

-257

 

 

 

 

 

2

-57

-100

-133

-160

-182

-200

-215

-229

 

 

 

 

 

3

0

-50

-89

-120

-145

-167

-185

-200

 

 

 

 

 

3

57

0

-44

-80

-109

-133

-154

-171

 

 

 

 

 

4

114

50

0

-40

-73

-100

-123

-143

 

 

 

 

 

4

171

100

44

0

-36

-67

-92

-114

 

 

 

 

 

5

229

150

89

40

0

-33

-62

-86

 

 

 

 

 

5

286

200

133

80

36

0

-31

-57

 

 

 

 

 

6

343

250

178

120

73

33

0

-29

 

 

 

 

 

6

 

300

222

160

109

67

31

0

 

 

 

 

 

7

 

350

267

200

145

100

62

29

 

 

 

 

 

7

 

 

311

240

182

133

92

57

 

 

 

 

 

8

 

 

356

280

218

167

123

86

 

 

 

 

 

8

 

 

 

320

255

200

154

114

 

 

 

 

 

9

 

 

 

360

291

233

185

143

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

327

267

215

171

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

364

300

246

200

 

 

 

 

 

10

10˝

 

 

 

 

 

333

277

229

 

 

 

 

 

10˝

11

 

 

 

 

 

367

308

257

 

 

 

 

 

11

11˝

 

 

 

 

 

 

338

286

 

 

 

 

 

11˝

12

 

 

 

 

 

 

369

314

 

 

 

 

 

12

12˝

 

 

 

 

 

 

 

343

 

 

 

 

 

12˝

13

 

 

 

 

 

 

 

371

 

 

 

 

 

13

13˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13˝

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14˝

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15˝

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16˝

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

17˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17˝

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

4.28. Przyjmuje się zasadę, że aby zdobyć normę na którąkolwiek kategorię szachową, zawodnik musi osiągnąć co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów w danym turnieju.

4.29. Zawodnikowi można nadać wyższą kategorię szachową w trakcie trwania turnieju, o ile uzyskał on wymaganą liczbę punktów potrzebnych do jej zdobycia.

4.30. Za dwukrotne wypełnienie normy uważa się ponadto:

 

- na kategorię Mc:

a. wypełnienie normy na SIMc,

b. zajęcie lub podzielenie 1-go miejsca w finale indywidualnych mistrzostw Polski, lub na 1 szachownicy w I lidze drużynowych mistrzostw Polski,

c. wypełnienie jednej normy na Mc przez mistrza w grze bezpośredniej.

 

- na kategorię Kc:

a. wypełnienie normy na Mc,

b. wypełnienie jednej normy na Kc przez kandydata w grze bezpośredniej,

 

- na kategorię Ic: wypełnienie normy na Kc.

4.31. Za jednokrotne wypełnienie normy uważa się:

- na kategorię Mc: zajęcie lub podzielenie 2-go i 3-go miejsca w finale indywidualnych mistrzostw Polski.

4.32. Normy na kategorie krajowe w rozgrywkach drużynowych, nadawane są za indywidualne wyniki na poszczególnych szachownicach.

4.33. Każdy uzyskany w turnieju wynik rankingowy może zostać użyty do nadania dwu norm (na różne kategorie), o ile będzie spełniał wymagania Regulaminu w odniesieniu do każdej z tych norm oddzielnie.

4.34. Centralne kategorie od Kc wzwyż mogą być zdobywane wyłącznie w turniejach indywidualnych jednokołowych, z wyjątkiem turniejów z cyklu indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski.

4.35. W pozostałych turniejach indywidualnych dwukołowych można uzyskać okręgowe kategorie szachowe.

4.36. Wypełnienie normy na tytuł mistrza krajowego (Mc) zostanie zaliczony po spełnieniu następujących wymogów:

- turniej został zgłoszony do Zespołu przed jego rozpoczęciem, lub jest turniejem międzynarodowym organizowanym przez ICCF z możliwością zdobycia normy IMc,

- w turnieju uczestniczy minimum połowa zawodników utytułowanych (co najmniej kandydaci na mistrzów krajowych) poza zawodnikiem ocenianym.

Warunki te nie dotyczą półfinałów i finałów indywidualnych mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn oraz rozgrywek drużynowych mistrzostw Polski.

4.37. Wypełnienie normy na tytuł kandydata na mistrza krajowego (Kc) zostanie zaliczone po spełnieniu następujących warunków:

- w turnieju, poza zawodnikiem ocenianym, uczestniczy minimum połowa zawodników posiadających centralne kategorie szachowe.

 

 

III. Sprawozdawczość turniejowa.

 

4.38. Przed rozpoczęciem każdego turnieju organizator wysyła do Zespołu komunikat wraz z listą startową zawierającą wszystkie podstawowe dane: numery startowe, imiona i nazwiska uczestników turnieju, przynależność okręgową, kategorie, rankingi, adresy, daty rozpoczęcia i zakończenia turnieju, normy klasyfikacyjne, system rozgrywek, informacje o awansach.

4.39. Podstawą do włączenia materiałów z rozegranych turniejów szachowych do oceny klasyfikacyjnej lub oceny rankingowej stanowi pisemny wniosek sędziego głównego lub organizatora turnieju skierowany do Zespołu - w celu nadania odpowiedniej kategorii szachowej lub włączenia materiałów do obliczeń rankingowych.

4.40. Podstawowym warunkiem rozpatrzenia wniosków sędziego zawartych w sprawozdaniu jest dołączenie do niego tabeli turniejowej. Tabela turnieju musi zawierać nazwę, datę rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek, nazwiska i imiona uczestników, przynależność okręgową, kategorie szachowe, punktację rankingową, wyliczony średni ranking turnieju, informacje o ocenach partii nie zakończonych, o zawodnikach którzy wycofali się, oraz zmiany adresów zawodników w porównaniu do listy startowej. We wniosku należy również podać adres zamieszkania i datę urodzenia zawodnika, który wypełnił normę na wyższą kategorię szachową.

4.41. Każdy wniosek o nadanie normy (pierwszej lub drugiej) na Ic kategorię szachową, musi zawierać datę urodzenia zawodnika.

4.42. Wnioski klasyfikacyjne turniejów nie zgłoszonych do Zespołu nie będą rozpatrywane, o ile Zarząd KSzGK nie postanowi inaczej.

 

 

IV. Przepisy końcowe

 

4.43. Regulamin niniejszy dotyczy rozgrywek rozpoczętych po 30.09.2004 r.

4.44. Średnie rankingi turniejów międzynarodowych z udziałem Polaków wylicza się na podstawie rankingów ICCF-fixed, z wyjątkiem turniejów klasyfikacyjnych określonych punktem 4.18

4.45. Rankingi ICCF-unfixed w turniejach międzynarodowych z udziałem Polaków uznaje się w wysokości:

a) pomniejszonego o 50 pkt rankingu tymczasowego ICCF (liczba partii n=[20¸30])

b) pomniejszonego o 100 pkt rankingu prowizorycznego ICCF (liczba partii n=[12¸19]).